các bảng đấu vòng loại world cup 2022 châu á Nh??m E c?a EM 2021 v?i Tay Ban Nha v?? Ba Lan

B?n c?? th? c?ng ??y d? ?o??n cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2020 v?? theo ??? ???c ph??t hi?n v?? n?? ph?i ???c ??t ra. Nh?ng tin t?t: b?n g?n nh? ?? ch? ??i. Bi?u hi?n c?a b?n c?? th? t? t? thay ??i th??nh d? ?o??n, b?i v?? ch?ng m?y ch?c, c??c ??i t?t nh?t ? l?c ??a s? ch?i v? vi?c t??m ki?m ng??i k? nhi?m c?a B? ???o Nha. Trong nh??m E c?a FU ? Gi?i v? ??ch chau ?u 2021l?? Tay Ban Nha, Ba Lan, Th?y ?i?n v?? Slovakia l?? ng??i kh?i ??u. C?? m?t nh??m c?c k? n??ng trong cau h?i v? s? ti?n b?.

Nh??m E c?a EM 2021 ?? B?ng

Game of the EM 2021 Group E

Nh??m Fu ? Ball Em 2021 trong phan t??ch

B?n c?? th? ho??n to??n ch?c ch?n v? m?t ?i?u. Th?c s? m?i ??i trong b?n ??i c?a EM 2021 Group E kh?ng c?? mong mu?n r?ng gi?i ??u c?a ri??ng b?n ?? k?t th??c sau giai ?o?n nh??m. V?i v?n ?? n??y, hai ??i kh?ng bao gi? n??n ???c t??m th?y v?i v?n ?? n??y: hai n?i ??u ti??n ch?c ch?n s? ??t ???c ?i?u ??? Em 2021 v??ng 16. ?i?u n??y c?ng c?? th? ??p d?ng cho c??c b??n th? ba. B?n ng??i th? ba t?t nh?t c?ng s? ti?p t?c. Nh?ng bay gi? ch??ng ta n??n chuy?n sang ??i m?t c??ch chi ti?t.

Tay ban nha

Tay Ban Nha lu?n ???nh Em y??u th??ch. Hu?n luy?n vi??n Luis Enrique v?n c?? m?t trong nh?ng ??i h??nh th? gi?i tr??n th? gi?i. V?? d? v? nh?ng c??i t??n David de Gea, Pau Torres, Sergio Ramos, Rodri, Koke, Thiago, Fabian Ruiz, Ansu Fati, Mikel Oyarzabal ho?c Marcus Llorente.

Tr??nh ?? chuy??n m?n c?? ngh?a l?? kh?ng c?? v?n ??. Ngo??i hai tr?n h??a tr??c Na Uy v?? Th?y ?i?n, Iberer ?? th?ng m?i tr?? ch?i. Li??n ?o??n c??c qu?c gia ?? th??nh c?ng cho Furia Roja. C?? m?t s? ph?? s?n ch?ng l?i Ukraine, hai tr?n h??a, nh?ng c?ng l?? 6-0 so v?i ??c. Cu?i c??ng, ng??i Tay Ban Nha ?? bi?n n?? th??nh V??ng chung k?t c?a Li??n ?o??n Qu?c gia?i?u ??? s? di?n ra v??o th??ng 10 n?m 2021. Do ???, Tay Ban Nha kh?ng c?? ngh?a l?? x?u d??i d?ng EM 2021, ??i ch?i trong 4-3-3 ho?c trong 4-2-3-1.

Ba Lan

Ba Lan c?? m?t hu?n luy?n vi??n m?i cho Gi?i v? ??ch chau ?u. B? ???o Nha Paulo Sousa ?? ch?m s??c ??i t? th??ng 1 n?m 2021. V?? n?? c?? m?t l?a ch?n t?t. Ngo??i ch??ng ? N v?? th? gi?i, ng??i ch?i baller Robert Lewandowski, anh ta, anh ta ?? tham gia v??o khung th??nh, Jan Bednarek trong ph??ng th?, Piotr Zielinski ? h??ng ti?n v? v?? Arkadiusz Milik trong c??c c?p b?c c?a anh ta.

Tr??nh ?? chuy??n m?n do ??? kh?ng ph?i l?? m?t v?n ?? l?n ??i v?i c??c c?c. H? ?? thua m?t tr?n ??u v?i Slovenia v?? m?t l?n thi ??u v?i ? Sterreich. Ph?n c??n l?i c?a c??c tr?? ch?i ?? gi??nh chi?n th?ng. c??c Li??n minh qu?c gia 2020/2021 ?? ??t th??nh c?ng h?n. Chi?n th?ng ch? ch?ng l?i Bosnia. C?ng c?? m?t tr?n h??a ch?ng l?i Y. Ph?n c??n l?i c?a c??c tr?? ch?i ?? b? m?t. Ba Lan ch?i trong 4-4-2, 4-4-1-1 ho?c 4-2-3-1. C??c ???ng cong h??nh d?ng hi?n ?ang ch? xu?ng.

Th?y ?i?n

Th?y ?i?n l?? m?t t? ??ng ngh?a v?i Zlatan Ibrahimovic trong m?t th?i gian d??i. Nh?ng nh?ng l??c ??? ?? k?t th??c. Hu?n luy?n vi??n Janne Andersson Wei M?t s? c?u th? n?i ti?ng t? l?p qu?c t? trong h??ng ng? c?a m??nh. V?? d?, Victor Lindel ? F, Emil Forsberg, Dejan Kulusevski ho?c Alexander Isak.

Tr??nh ?? Gi?i v? ??ch chau ?u c?ng ?? di?n ra t?t ??p. Th?y ?i?n ch? thua m?t tr?? ch?i (ch?ng l?i Tay Ban Nha). M?t kh??c, Li??n ?o??n c??c qu?c gia l?? m?t chuy?n cay ??ng. ??i v?i s??u tr?? ch?i ?? b? m?t. Ch? c?? th? chi?n th?ng tr??c Croatia. Tuy nhi??n, ?i?u n??y l?? kh?ng ??. Cu?i c??ng, d??ng d?i t? gi?i ??u A. Tr??n h?t, cu?c t?n c?ng ?? lo l?ng. Trong ba tr?? ch?i, B?c ?u kh?ng th? g?p nhau. Ng??i Th?y ?i?n th?c s? lu?n ch?i trong 4-4-2. Bi?n th? duy nh?t l?? li?u m?t Double 6 ???c s? d?ng.

Slovakia

Slovakia c?ng ?i ??n ch?c v? ??ch n?m 2021 v?i m?t hu?n luy?n vi??n m?i. Stefan Tarkovic nh?m ch?c v??o m??a thu n?m 2020. Anh ?y c?? m?t ??i n?m b??n d??i (sai). Cu?i c??ng, anh s? bi?t c??c chuy??n gia nh? Milan Skriniar, Stanislav lobotka, Marek Hamsik, Ondrej Duda v?? Robert Bozenik trong h??ng ng? c?a m??nh.

Tr??nh ?? chuy??n m?n c?ng kh?ng t? l?m. C?? hai v? ph?? s?n ch?ng l?i Croatia v?? th?t b?i tr??c Wales. N?u kh?ng, Slovakia Flei ? ig. C??i ??? EM v?? Nh?ng v?n ph?i l?? gel trong v??ng playoffs. T?i ?ay, ng??i Slovak ?? tr? th??nh c?n ??c m?ng c?a to??n b? ??o Ailen: l?n ??u ti??n h? t?t Ireland v?? sau ??? l?? B?c Ireland. Li??n ?o??n c??c qu?c gia, tuy nhi??n, l?? m?t th?m h?a. Sau m?t chi?n th?ng, m?t tr?n h??a v?? b?n v? ph?? s?n, ??i ?? xu?ng kh?i League B. Slovakia th??ng ch?i trong 4-3-3 ho?c 4-2-3-1.

D? b??o cho EM 2021 Nh??m E: Tay Ban Nha v?? sau ????

V?n ?? l?? r? r??ng tr??n gi?y. Ng??i Tay Ban Nha s? gi??nh ???c nh??m E. ??i h??nh qu?? m?nh. H??nh d?ng c?ng ?ang t?ng l??n. C??c di?n vi??n c?ng ch?i c??ng nhau trong m?t th?i gian d??i, bi?t nhau v?? theo h?p ??ng v?i Creme de la Creme c?a Chau ?u. 6: 0 tr??n ??c cho th?y nh?ng g?? ??i n??y c?? th? l??m khi n?? ho?t ??ng.

Do ???, ch??ng t?i d? ?o??n chi?n th?ng nh??m cho Iberer. N?? tr? n??n kh?? kh?n h?n nhi?u ??ng sau n??. C??c c?c d??ng nh? c?? tri?n v?ng t?t nh?t ? v? tr?? th? hai t? ??i h??nh. Tuy nhi??n, h? th??ng th?t b?i trong th?i gian tr? h?n khi n?? ? trong vai tr?? y??u th??ch. Th?y ?i?n ch?n ? Li??n ?o??n Qu?c gia. Nh?ng ?i?u n??y c?? m?t hi?u ?ng. C? hai ??u kh?ng quan tam, do ??? c?? th? t?t khi Slovakia tr? th??nh m?t b??n th? ba c??i.

>> t?t c? FU ? Ball Euro 2021 Nh??m trong t?ng quan