bxh vn EM B??i h??t ?? B??i h??t cho Fu ? Ball Euro

Tr??c v?? tr??n h?t Gi?i v? ??ch chau ?u 2021 ch?c ch?n ???c th? l?i t? nhi?u ph??a ?? h??ng l?i t? s? b??ng n? b??ng d? ki?n. V?? v?y, b?n c?? th? t? tin cho r?ng kh?ng ch? c??c lo?i th?c ph?m kh??c nhau ???c cung c?p l?i theo phong c??ch b??ng fu v?? L ? s? ??y ?? v?i c??c ph? ki?n c?a ng??i ham m?, nh?ng b?n c?ng ph?i chu?n b? cho th? tr??ng v?i nhi?u b??i h??t EM . Tuy nhi??n, ?i?u n??y ch? c?? m?t n?m so v?i k? ho?ch, v?? ??ng euro ?? b? ho?n m?t n?m v?? ??i d?ch coronavirus.

Gi?i v? ??ch chau ?u ch??nh th?c 2021 c?a Martin Garrix

Ng?i sao th?p h?n DJ Martin Garrix mang ??n b??i h??t ch??nh th?c ?W e l?? nh?ng ng??i ?? ??a ?i?m em. Garrix t? nhi??n c?ng tr? th??nh m?t s ? nger b??n d??i? Guitarist The Edge c?ng ? tr??n t??u. C??c ng?i sao am nh?c c?? th? s? l?? b??i h??t l?n ??u ti??n nh? l?? m?t ph?n c?a Em-er ? v??o ng??y 11 th??ng 6 n?m 2021 t?i San v?n ??ng Olympic Rome Tr??nh di?n.

David Guetta vi?t b??i h??t em 2016

David Guetta

H??nh 1 .: EM Song Schreiber David Guetta

B??i h??t ch??nh th?c duy nh?t cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 ???c vi?t b?i Franz DJ Sische v?? nh?? s?n xu?t David Guetta. ?ng ???c h? tr? b?i Zara Larsson ??y tham v?ng trong qu?? tr??nh th?c hi?n. V??o ??u th??ng 6 n?m 2015, ban t? ch?c ?? nh? l?i r?ng DJ ng?i sao s? s?n xu?t ch??nh th?c. Ch? l?? logic l?? s? l?a ch?n tr??n Guetta f ? llt ???c sinh ra ? Paris. B?i v?? David Guetta l?? c? s? c?a san kh?u am nh?c Franz ? Sian v?? c?? nh?ng t?a game nh? ?L ove ?? bi?n m?t ???W ithout b?n ?? Ho?c ?H ey mama ??

??i v?i Euro 2016, Guetta mu?n t?o ra m?t b??i th??nh ca d?a tr??n m? h??nh c?a Queens ?W e l?? nh?? v? ??ch ?? Tuy nhi??n, n?? v?n s? m?t m?t ch??t th?i gian cho ??n khi chuy?n ??i. Nh?ng c?? m?t ?i?u ?? ???c s?a ch?a: v?i quy m? c?a gi?i ??u v??o ng??y 10 th??ng 6 n?m 2016, David Guetta sau ??? s? ch?i ho?c ??a v??o b??i h??t tr?c ti?p.

V??o ng??y 13 th??ng 5 n?m 2016, b??i h??t ch??nh th?c c?? t?a ?? ?T ?T c?a anh ?y ?s cho b?n ?? T?i ?ay b?n c?? th? ???nh k??m b??i h??t ??y ?? LGE:

Sterreich v?i b??i h??t c?a ri??ng m??nh

Sau khi ???nh gi?? th??nh c?ng cho Euro 2016, s? h?ng ph?n trong cu?c th?m v?n nhi?u h?n l?? l?n h?n tr??c. C?ng h??a Alpine ?? s?n xu?t b??i h??t EM c?a ri??ng m??nh v?i huy?n tho?i truy?n h??nh Klaus Eberhartinger. Theo ti??u ?? ?D nh? ch??ng ta ?? S? h?ng ph?n n??n ti?p t?c ph??t tri?n.

Fu cu?i c??ng ? b??ng euro v?? c??c b??i h??t c?a h?

Kinh nghi?m c?a qu?? kh? d?y r?ng hi?m khi l?? nh?ng b??i h??t th?c s? hay b??n d??i v?? m?i th? kh??c kh?? ???ng y??u v?i nhau, ??c bi?t l?? v?i m?c ???ch l?i nhu?n nhanh ch??ng. M?t v?n b?n cho c??c b??i h??t ch?c ch?n kh?ng d? vi?t, nh?ng v?i m?t s? ng??i v?i gi?i v? ??ch th? gi?i v?? chau ?u cu?i c??ng, sau ??? n?? ?? ???c ??t cau h?i, ?i?u n??y n??n ???c th? hi?n b?i t?t c?.

Tuy nhi??n, nhi?u k? n?ng t??i n?ng ??t nhi?u c?ng s? c? g?ng th?c hi?n gi?i ??u v??o m??a h?? 2016 t?i EM Songs. T?t c? ??u hy v?ng h? c??nh, khi Sportfreunde Stiller t?i World Cup 2006 v?i Well ? 4, 74, 90, 2006 ? ?? Ho?c t? nhi??n l?? m? c?a Gi?i v? ??ch chau ?u, ng??i c?? t? n?m 1996 v?? ?? tr? th??nh m?t t??c ph?m kinh ?i?n tuy?t ??i.

L?u y: H?y xem T?t c? c??c b??i h??t ch??nh th?c c?a World Cup

H?t gi?ng ?L ?L ? ?? Kh?ng ch? ???nh v??o th?n kinh c?a ng??i ham m? Anh v?i ?F ?Fball ?s ?s v? nh?? ?? IG ?? ch?i trong san v?n ??ng, tr??n ???i ph??t thanh v?? t?i c??c b?a ti?c.

R?t ??t ng??i c?? th? nh? b??i h??t ti??u ?? c?a EM 2000 ? H?? Lan v?? B?. Lo?i ?i?n t? l??m n??ng tam tr?ng v?i Campioni. Tuy nhi??n, anh ?? kh?ng tr? th??nh m?t ng?i sao th? gi?i. Kh?ng c?? g?? ng?c nhi??n, b??i h??t c?a anh ?y cho Euro 2000 c?? th? ???c m? t? l?? m?t sai l?m am nh?c. V??o th?i ?i?m ???, sau chi?n th?ng cu?i c??ng trong nh?? xu?t b?n, Ph??p ?? tr? th??nh nh?? v? ??ch chau ?u sau chi?n th?ng cu?i c??ng tr??c Y. David Trezeguet l?? m?c ti??u c?a m?c ti??u v??ng, hi?n ?? b? b?i b?.

M?t hit kh??c ???c cho l?? s? cung c?p l?ch s? c?a Gi?i v? ??ch chau ?u l?? Nelly Furtado t?i Euro 2004 t?i B? ???o Nha. Ng??i Canada v?i ngu?n g?c B? ???o Nha l??m n??ng ng??i ham m? v?i Forca r?t l?n v?? h? c??nh th??nh c?ng th? gi?i. Trong video sau ?ay, b?n c?? th? th?y ng?i sao nh?c pop ??y m?? ho?c khi xu?t hi?n m?? anh ?y ? Fffencheisten Ben 2004, trong ??? Otto Rehagel t? tr? n??n b?t t? v?i Hy L?p.

Ng??i ham m? Tay Ban Nha s? c?? m?t k? ni?m t?t v? Euro 2008 trong ? Sterreich v?? Th?y S?. Tuy nhi??n, ch?c v? ??ch chau ?u n??y kh?ng ?i k??m v?i Alph, nh?ng ???c c?ng c? b?ng am nh?c b?i Welstat x?? x??. R?t cu?c, ??i DFB ?? nh?y v?i c??c chuy?n ??ng nh?p nh??ng ??n tr?n chung k?t m?? b?n k??m h?n Xavi, Iniesta v?? Co.

C??ch ?ay kh?ng lau, Tay Ban Nha ?? c? v? m?t l?n n?a cho danh hi?u v? ??ch chau ?u. Tuy nhi??n, h?u nh? kh?ng ai s? nh? Gi?i v? ??ch chau ?u 2012 ? Ba Lan v?? Ukraine. B??i h??t ch??nh th?c c?a EM 2012 ???c bi?u di?n b?i Oceana d??i ti??u ?? m??a h?? v? t?n. Anh ta ?i v??o v?i m?t tai v?? ngay l?p t?c ra kh?i anh ta.

Dfb-elf kh?ng c??n h??t

? ??c, dan s? v?n l?? nh?ng b??i h??t ???c ghi l?i b?i c??c c?u th? c?a ??i tuy?n qu?c gia ??c tr??c Gi?i v? ??ch th? gi?i t? n?m 1974 ??n 1994. Th?t kh?ng may, kh?ng c?? s?? -ri b??i h??t n??o trong c??c b??i h??t EM v?? c?ng kh?ng ???c hy v?ng r?ng DFB s? khuy?n kh??ch nh?ng ng??i ??? c?a n?? h??t l?i trong t??ng lai g?n. B?i v?? bu?i l? cu?i c??ng n?m 1994 ?? ? M? ??

T?t c? b?t ??u v?i ?F u ? Ball l?? cu?c s?ng c?a ch??ng t?i ?? T?i World Cup Home n?m 1974, tr??c ?B ?B uenos slide Argentina ?? B?n n?m sp ? ter udo Jewens l?ng v?. 1982 t?i Tay Ban Nha l?? Michael Schanze ? v? tr?? ph?? h?p ?O le Espana ?? B?o t?n v?? n?m 1986 Peter Alexander ???c ph??p c?? m?t t?i V??o n?m 1990, m?t l?n n?a, Udo J Atgens, ng??i ?? ? tr??n Brenner v?i b??i h??t c?a anh ?y ?W ir, ch??ng t?i ?? ??t ch??y chi?n th?ng th? ba c?a c?ng ty.

Nhi?u Kenstler s? d?ng EM 2016 nh? m?t c? h?i

Nhi?u k? n?ng tr? ch?a ???c qu?n ch??ng bi?t ??n Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 nh? m?t c? h?i ?? thu h??t s? ch?? y v?i b?n than v?i c??c b??i h??t c?a ri??ng h?. V?? v?y, ng??i ?? th?m v?n Paul, ng??i c?? th? l??m v?i giai ?i?u h?p d?n c?a m??nh ?W n?u ch??ng ta ned. ? ?ay b?n c?? th? bi?t li?u Paul c?? nh?ng g?? n?? c?n ?? tr? th??nh m?t ng?i sao tr??n b?u tr?i am nh?c hay kh?ng:

H??nh 1 .: Wikimedia, Eva Rinaldi (CC BY-SA 2.0)

>> m?i th? v? B??i h??t World Cup 2022 C?? kinh nghi?m