bongdalive ??o c?? c??c Hungary ng??y 18 th??ng 6 n?m 2016

?Em nh??m f? ?? cho m?t v??o ng??y tr?n ??u ??u ti??n T??ng ??i l?n ? e ü berry quan tam. Hungary c?? th? l??m b?t b?i trong tr??nh ?? chuy??n m?n ???c th?m v?n nhi?u h?n Cu?i c??ng r? r??ng v?i 2: 0 ???nh b?i. C?? l? c?ng l?? m?t shoogogue nh? cho Hungary. ?i?u n??y ?? d?n ??n m?t kho?ng c??ch l?n c?a v??ng v??ng 16. Iceland c?ng c?? ly do ?? c? v?. 1: 1 ch?ng l?i Nh??m y??u th??ch c?a B? ???o Nha l?? gi?? tr? n?? v?? ?? c?? r?t nhi?u ?i?u ???c ch? ra ? ?ay. Tuy nhi??n, ch??ng t?i tin r?ng Iceland s? l?? m?t d?lịch thi đấu bóng vòng loại world cup 2022u v?t, ??c bi?t l?? sau khi b?n ?? th??c ??y s? t? tin c?? nhan v?i B? ???o Nha, ??t nh?t l?? m?t trong nh?ng Em y??u th??ch!!

??o vs Hungary em 2016 V??ng hai

Cho t?t c? M?o c?? c??c th? thao EM

??o h?n ng?ch ? Ch?ng l?i Hungary

Ngay c? khi n?? kh?ng ?? cho m?t chi?n th?ng trong tr?n ??u ??u ti??n, Iceland v?n l?? ng??i ???c y??u th??ch trong tr?n ??u v?i Hungary. C??c nh?? c??i nh??n th?y n?? theo c??ch ??? v?? ch??ng t?i c?ng v?y. Tr??nh ?? chuy??n m?n ?? m?nh m? v?? ch?ng l?i B? ???o Nha trong tr?n ??u ??u ti??n A 1: 1 ?? c?? ???c m?t m??n tr??nh di?n t?t. ?i?u t?t nh?t l?? n?? l?? m?t ?i?u tuy?t v?i 2.60 H?n ng?ch tr??n ??o Sieg t?i Bet365 l??. B?n c?? n??n ??ng d?y kh?ng X Tap C?? nhi?u h?n ?? c?? ???c. ???ng gi??ng? hi?n t?i c?? 3.20 cho m?t tr?n h??a trong c??c ti?t m?c. Hungary t?o ra chi?n th?ng th? hai en suite cho ?s ?an lịch thi đấu bóng vòng loại world cup 2022 xen T?t 3.00 H?n ng?ch tr??n Tip Hungary.

??iH?n ng?chNg??i c?? c??c
N??c Iceland2.50Sunmaker_logo_mittel
v? tranh3.20???ng gi??ng
Hungary2,90Th? thao_logo_mittel

Th?ng tin chung v? Iceland so v?i Hungary

So s??nh tr?c ti?p:

  • ??o chi?n th?ng: ? 3
  • Chi?n th?ng Hungary: ? 7
  • Remis: ? 0
  • Torheiten ? ltni: 10:21

?? d??i b?t ??u/s? th?t:

  • Hungary ? v? tr?? ??u ti??n sau tr?n ??u ??u ti??n.
  • Iceland c?? m?t s? can b?ng ti??u c?c ch?ng l?i Hungary.
  • V?i m?t chi?n th?ng kh??c, t?i ch?c ch?n trong giai ?o?n lo?i tr?c ti?p

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:

N??c Iceland: Halldorsson ?? Magnusson, Ignason, Sigurdsson, Hauksson ??

Hungary:? Kir á ly ??

?i?u h??nh ? lle Island ? Ch?ng l?i Hungary

N??c Iceland

Kh?ng c?? ? ???:? Kh?ng bi?t

Hungary

Kh?ng c?? lịch thi đấu bóng vòng loại world cup 2022 ? ???: Gerg ? Lovrecsics (b? th??ng)

C??c ???c ?? xu?t th??m: Hungary ? Nh??m th?ng nh??m F

C?m gi??c lu?n lu?n c?? th? v?? h? ?? cho th?y ng??i Hungary. V?y t?i sao kh?ng c?? ???c nh??m chi?n th?ng qu??? Ph?i th?a nh?n r?ng, r?i ro ? ?ay nh? th? b?n ??t m?t m?o v? B? ???o Nha, nh?ng t? l? c??c cho ph??p l?i nhu?n cao. Ch??ng t?i s? d??m v?? khai th??c Hungary. D??i ?ay l?? t? l? c??c t?t nh?t cho:.

Ng??i c?? c??cTr??ch d?n nh??m chi?n th?ng Hungary
Th? thao_logo_mittel2.60
Logo Bookmaker Tipico2,65
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet3652.62

? ?ay b?n s? t??m th?y m?t c??i nh??n c?a c??c nh?? c??i em t?t nh?t.