bd ltd wc Valcke cho c?ng ngh? d??ng m?c ti??u t?i Final Round 2014

C?ng ngh? m?c ti??u ???c s? d?ng t?i World Cup 2014?

H??nh 1: C?ng ngh? d??ng m?c ti??u ???c s? d?ng t?i Football World Cup 2014? T?ng th? ky FIFA ? r Valcke l??

Jerome Valcke, d?u hi?u c?a anh ?y T?ng th? ky c?a Th? gi?i fu ? hi?p h?i b??ng FIFA, ?? cho C?ng ngh? Torlinia b??n trong World Cup 2014 ? Brazil ph??t am. Valcke r? r??ng th?y c?ng ngh? d??ng m?c ti??u ch?ng l?i b?ng ch?ng video, v?? tr?? ch?i kh?ng ph?i b? gi??n ?o?n. Khi n??i ??n b?ng ch?ng video, c??c tr?ng t??i ph?i l??m gi??n ?o?n ng?n g?n tr?? ch?i v?i kh??c c?n c?u tr??n b?ng ho?c b??ng ??? ?? c??ng nhau xem x??t c?nh gay tranh c?i. Trong c?ng ngh? d??ng m?c ti??u, c?ng v?i nhi?u m??y ?nh kh??c nhau, b??o hi?u tr?ng t??i b?ng t??n hi?u v? tuy?n ??n ??ng h? c?a anh ?y, cho d?? qu? b??ng ho??n to??n ??ng sau v?ch hay li?u qu? b??ng c?? c??n li??n quan hay kh?ng.

?n ??o FIFA-PR ? Sident Blatter S? ? v?i Fu ? Ball World Cup ? Brazil C?ng l?? Freisto -Spray ???c s? d?ng, trong ??? c??c tr?ng t??i ???nh d?u kho?ng c??ch 9,15 m??t c?a t??ng ??n c??c c?? s?c th?ng qua m??u tr?ng. M??u s?c gi?ng nh? n??c, bi?n m?t m?t l?n n?a sau m?t th?i gian ng?n, ?? ???c th? nghi?m t?i Confederations Cup 2013. V??o th?i ?i?m ???, b??nh x?t ?? b? m?t s? ng??i ch?i ch? tr??ch v?? n?? ng?n ch?n s? t? do nhanh ch??ng.

H??nh 1: Wikimedia/É Rica Ramalho/Ch??nh ph? do Rio de Janeiro (CC BY 3.0 BR)