bao giờ việt nam vào world cup Christian Gleter mu?n ??n v??ng chung k?t ?? M?t trong ba ?ng c? vi??n cho b??n tr??i

Trong nhi?u n?m, h??ng ph??ng ng? b??n tr??i trong ??i tuy?n qu?c gia ??c ???c coi l?? kh?ng t?i ?u. Sau khi Benjamin H ? Wedes, v?i t? c??ch l?? m?t trung v? ???c ???o t?o, ?? tranh c?i to??n b? gi?i ??u ? v? tr?? h?u v? tr??i kh??c th??ng, trong b?n n?m cho ??n World Cup 2018, ch? y?u l?? Jonas Hector, t?t nhi??n, kh?ng nghi ng? g?? v? m?i nghi ng?.

Hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim L ? W, m?c d?? ?? xu?ng h?ng t?m th?i v?i 1. FC K ? LN, v?n ti?p t?c sau World Cup 2018, nh?ng c?ng ?? th? c??c l?a ch?n thay th? kh??c nh? Marvin Platttenhardt, Nico Schulz, Philipp Max ho?c Marcel Halstenberg t? ?? Th??nh c?ng th??nh c?ng, theo ???, nh?ng ng??i v? ??i l?? nhi?u ng??i v?? ???c t??m th?y trong s? xui x?o c?a ch?n th??ng t?i Halstenberg.

Dreierkampf cho hai v?? World Cup?

Tuy nhi??n, v?i cu?c tranh lu?n c?a Robin Gosens v??o th??ng 9 n?m 2020, m?t gi?i ph??p ph?? h?p ?? ???c t??m th?y. Quan ?o??n Y ? r, hi?n s?p chuy?n t? Atalanta Bergamo sang Meister Inter Milan, ?? l??m c?ng vi?c c?a m??nh v?? l?? v?i con v?t t?ng th? Euro 2021 M?t c??i nh??n tho??ng qua c?a hy v?ng. Tuy nhi??n, k? t? ???, Gosens ch? ???c s? d?ng trong ??i tuy?n qu?c gia hai l?n do ch?n th??ng, nh?ng bay gi? ??t nh?t l?? ?i ???ng h??ng.

Khi hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i, Hans-Dieter Flick v?? Thilo Kehrer ?? cung c?p m?t trung v? ???c ???o t?o ? h??ng ph??ng ng? b??n tr??i, nh?ng c?ng ?? trao hai h?u v? tr??i v?i Christian Guer v?? David Raum ? Bundesliga. V?? c? hai kh?ng ch? bi?n minh cho ?? c? c?a h?, m?? c??n t? gi?i thi?u cho m??nh m?t ng??i kh??c.

B?i v?? kh?ng gian v?? t?t c? -off, gi?ng nh? Gosens, ch? y?u c?? st ? rken trong chuy?n ??ng tr??c, ngay c? v?i s? m? r?ng v?a ph?i c?a ??i ??i World Cup 2022 cho Qatar (21 th??ng 11 ??n 18 th??ng 12).

T?p trung v??o SC Freiburg

Cu?c ?ua hi?n c?? v? m?, m?c d?? m?t Gosens Fitter ch?c ch?n s? ? v? tr?? c?c, v?i ?i?u ki?n l?? c?u th? 27 tu?i n??y t??m th?y h??nh d?ng c? c?a n??. Th?ng ??c ? tu?i 28, nh?ng c?a ba ?ng c? vi??n, nh?ng mu?n t??m ki?m c? h?i c?a m??nh v?? bay gi? th? hi?n m??nh trong m?t cu?c ph?ng v?n v?i ?S id ?? World Cup 2022 Kh?? t? tin: Assassin T?t nhi??n l?? m?t gi?c m?, anh c?ng n??i. N?u t?i ti?p t?c ch?i nh? th? n??y, t?i ch?c ch?n ???ng m?t vai tr??. ??/P>

??ng th?i, n?? c?ng nh?n m?nh r?ng n?? s? t?o ra m?t c??i ??u m?i tu?n, nh?ng c?ng bi?t r?ng s? xu?t hi?n t?t v?i SC Freiburg ch?c ch?n s? kh?ng kh??c nhau: ?W n?u ng??i l?n ho?t ??ng t?t, m?i ng??i c?ng ch?i trong v?n ?? xung quanh. N?u ch??ng t?i l?? m?t ??i c?? m?t m??n tr??nh di?n t?t, ?i?u ??? c?ng l?? ?i?u tuy?t v?i cho t?i r?ng t?i c?? m?t m??n tr??nh di?n t?t ?? N?u gel c??nh t? c??nh t?, ?? ???c chuy?n sang Freiburg n?m 13 tu?i v?? lu?n trung th??nh v?i Cau l?c b? Th? thao, t?p trung ch? y?u v??o cu?c s?ng h??ng ng??y, m?c d?? gi?c m? World Cup lu?n c?? s?n trong sau ??u.

Cu?c chi?n cho V?? World Cup 2022 Giai ?o?n b??n h??ng ??u ti??n c?a FIFA b?t ??u v??o ng??y 19 th??ng 1 v??o ng??y 19 th??ng 1. N?u n?? ??n v?i Christian Gover, anh ta c?? th? ??m b?o v? tr?? t?t nh?t trong c??c tr?? ch?i c?a ??c, ngay l?p t?c tr?c ti?p tr??n san.