bang xep loai vong loai wc chau a Em 2024 ??a ?i?m C?ng vi??n Ngan h??ng Deutsche ? Frankfurt

Khi v??o th??ng 6 v?? th??ng 7 n?m 2024 t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2024 ? ??c B??ng l?n, sau ??? r? r??ng Frankfurt c?ng s? l?? m?t trong nh?ng ??a ?i?m. Th? ?? ch??nh c?? l?i th? v? nh?? ??i: n?? kh?ng ch? l?? m?t ph?n c?a n??c ch? nh??, m?? c??n l?? th? tr?n qu?? h??ng c?a Hi?p h?i ??c DFB.

Frankfurt c?ng cung c?p m?t c? s? h? t?ng xu?t s?c. Cu?i c??ng, c?? m?t trong nh?ng chuy?n bay l?n tr??n th? gi?i, n?i th? gi?n v?? kh?i h??nh ???ng k? t? kh?p chau ?u. Tr?? ch?i ???c ch?i trong Waldparkstadion tr??c ?ay, ng??y nay c??i t??n Deutsche Bank Park tr ? gt. Ngay c? khi c??i t??n cho th?y m?t suy ngh? kh??c: ??u tr??ng ho??n to??n thu?c s? h?u c?a Eintracht Frankfurt.

C?ng vi??n Ngan h??ng Deutsche ? Frankfurt l?? San v?n ??ng Euro 2024 ? ??c

San v?n ??ng Frankfurt (Ngu?n: Wikipedia, Patrik Meyer, CC By-SA 4.0)

Trong Frankfurt am Main Draw of the Chau ?u Tr??nh ?? chuy??n m?n 2024 x?y ra. ?i?u n??y ???c l??n k? ho?ch cho ng??y 9 th??ng 10 n?m 2022.

San v?n ??ng Frankfurt: Nh?ng s? th?t quan tr?ng nh?t v? tr?? ch?i Euro 2024

  • Anh ?y ? ffnet: Ng??y 21 th??ng 5 n?m 1925
  • Kapazit ? t: kho?ng 200 tri?u euro
  • Chi ph??: 48.057 pl ? tze
  • Tr?? ch?i EM: 4 tr?? ch?i nh??m, v??ng 1 em c?a Ultimate

Cau chuy?n v? C?ng vi??n Ngan h??ng Deutsche ? Frankfurt

Kh?ng ho??n to??n r? r??ng li?u san v?n ??ng ng??y nay l?? ??u tr??ng th? t? t?i c??ng m?t ??a ?i?m hay c??ng m?t c? s?, ch? ???c xay d?ng l?i c?c k? b?n l?n. San v?n ??ng r?ng ??u ti??n ???c xay d?ng v??o n?m 1925 tr??n m?t quan ??i c? ? rgel v?? ban ??u s? tr? th??nh tr??i tim c?a m?t ?ng d?ng Olympic ? Frankfurt, tuy nhi??n, ph?i ???c r??t ra ?? ?ng h? Berlin. Trong Reich th? ba, ??u tr??ng ?? ???c m? r?ng l??n 55.000 pl ? tze.

Sau khi k?t th??c cu?c chi?n, c??c tr?? ch?i b??ng Fu ? chuy??n nghi?p n??n ???c t? ch?c ? ?ay m?t l?n n?a. Nh?ng ngay t? n?m 1953 ?? c?? nh?ng v?n ?? l?n: Eintracht Frankfurt ?? b??n ???c 70.000 th? ch? v?i 55.000 pl ? tze cho m?t tr?n ??u tr??n san nh?? v?i 1. FC Kaiserslautern. C?? m?t kh??a v?i h??ng tr?m th??ng t??ch. Chuy?n ??i ho??n ch?nh ??u ti??n theo sau, k??o d??i 19 th??ng v?? ???c ho??n th??nh v??o n?m 1955.

May m?n thay, chuy?n ??i ho??n ch?nh th? hai c?? n?n t?ng ??t h?n ???ng k?. ??c ?? nh?n ???c World Cup 1974 v?? t?t nhi??n c??c tr?? ch?i n??n di?n ra t?i Frankfurt v??o th?i ?i?m ???. T? n?m 1972 ??n 1974, ??u tr??ng ?? ???c xay d?ng l?i m?t l?n n?a. Th?t ???ng gi??: ??c ?? thi ??u t?i Frankfurt ?W re ?W Asserschlacht ?? Ch?ng l?i Ba Lan, gi??nh chi?n th?ng 1-0 v?? do ??? l?t v??o tr?n chung k?t r?ng ??i DFB tr??c H?? Lan n??n th?ng 2-1. Do kinh nghi?m ?f eucht-fr ? n??y, h? th?ng tho??t n??c v?? s??i ?m c? ?? ???c l?p ??t trong nh?ng n?m ti?p theo.

?n s? c?a Waldstadion ? Frankfurt

Nh?ng n?m 1980 c?? y ngh?a t?t v?i Waldstadion. N?? b?t ??u v?i r?t nhi?u tr?? ch?i ? UEFA Cup m?? Eintracht gi??nh chi?n th?ng v??o n?m 1980. Ti?p theo l?? c??c bu?i h??a nh?c c?a c??c ban nh?c Beremen v?? Konnstners nh? Michael Jackson, U2, Bruce Springsteen, Tina Turner v?? The Rolling Stones. Ng??y Nh?? th? Tin L??nh n?m 1987 c?ng di?n ra ? ?ay. Giai ?o?n c?i t?o th? ba l?? c?n thi?t cho Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 1988, di?n ra m?t l?n n?a ? ??c. M??n h??nh video m?i v?? c??c h? th?ng VIP ??u ti??n ???c thi?t l?p c?? th? nh?n ra r? r??ng v? m?t th? gi??c.

Tuy nhi??n, m?c cao c?a nh?ng n?m 1980 theo m?c th?p trong nh?ng n?m 1990. ?i?u n??y c?ng kh?ng th? b?? ??p cho b??ng ??? M?, di chuy?n v??o san v?n ??ng c??ng v?i Eintracht. The Eagles ?? b? h?c v? th? thao v?? ch?i trong b? ph?n th? hai trong v??i n?m. Do ???, c??c t?m chuy?n ??i ??y tham v?ng ph?i b? b? r?i. T??nh h??nh kh?ng ch? l?? v??o n?m 2000. ??c ?? ???c trao gi?i World Cup 2006. T?i Frankfurt, m?t san v?n ??ng ho??n to??n m?i ? c??ng m?t n?i n??n ???c t?o ra m?t l?n n?a.

C?ng vi?c chuy?n ??i cho World Cup

C?ng vi?c b?t ??u v??o n?m 2002 v?? k??o d??i ??n n?m 2005. Treib ??n Trib ?? ???c chuy?n ??i t?ng ng??i kh??c. ??u tr??ng ? l?i ho?t ??ng trong th?i gian n??y. M??i g?p m?i, c?? th? ???c m? r?ng v?? r??t l?i n?u c?n thi?t, bi?t ?n t??ng nh?t. N?? ho??n to??n bao g?m c??c l?nh v?c. Tuy nhi??n, n?? ngay l?p t?c b? l? vi?c s? d?ng ch??nh x??c ??u ti??n c?a n??. Frankfurt l?? ??a ?i?m quan tr?ng nh?t ??i v?i Cup Confed m?? ??c t? ch?c m?t n?m tr??c World Cup. Tr?n chung k?t di?n ra ? ?ay. V??o ng??y n??y, n?? ?? ra t?i sao m??i nh?? b? ???ng c?a. Tuy nhi??n, n?? ?? b? r?? r? ? m?t n?i. Do ???, c?? m?t th??c n??c tr??n m?t l?? c? g??c trong to??n b? tr?? ch?i.

Ngo??i ra, san v?n ??ng m?i, ???c s? d?ng t?i World Cup c?a M ? nner v?? Women (2011), ?? ???c s? d?ng. Quy?n t??n ?? ???c b??n l?n ??u ti??n ?? c?i t?o. San v?n ??ng hie t? n?m 2005 ??n 2020 Commerzbank Arena. K? t? ???, n?? ?? l?? t??n hi?n t?i c?a n??. Ngo??i qu? b??ng Fu, n?? v?n ???c s? d?ng cho c??c s? ki?n kh??c nhau nh? kh??c c?n c?u tr??n b?ng, b??ng ??? ho?c c??c bu?i h??a nh?c. ? Bundesliga, h?n m?t tri?u ng??i ham m? ??n xem Eintracht. ??u tr??ng do ??? t? m??nh ??n c??c san v?n ??ng ???c gh?? th?m t?t nh?t trong c? n??c.

? ?ay b?n c?? th? th?y m?i th? v? ?i?u ??? ??a ?i?m em 2024.

?ay l?? ??a ?i?m EM 2024 Frankfurt

Frankfurt l?? kho?ng 763.000 c? dan. C??c ?? th? ch??nh l?? th??nh ph? l?n c?a Hesse. Trong b?ng x?p h?ng ??c, n?? ? v? tr?? th? 7 ? Frankfurt. T?m quan tr?ng l?ch s? c?a h?, v? tr?? v?? c? s? h? t?ng c?a n?? ?? n??i

Ch??nh Konrad Adenauer ?? ng?n ch?n ?i?u n??y v?? c?? th? th?c thi Bon. Th? thao trong Fu ? Ball, Frankfurt kh?ng ch? c?? Eintracht, m?? c??n c? FSV. ??i v?i ph? n?, FFC Frankfurt ??u ti??n c?a c? l?? ??i n? th??nh c?ng nh?t trong c? n??c. Tuy nhi??n, t? n?m 2021, ?ng ?? tr? th??nh b? ph?n c?a ph? n?, n?i ???c th?a h??ng danh d? n??y.

??

Ngo??i C?ng vi??n Ngan h??ng Deutsche, ??? c?ng l?? Gheinenergiestadion EM 2024 ??a ?i?m, ch? nh? v?y San v?n ??ng Olympic Berlin ho?c l?? Merkur Spiel-Arena l?? San v?n ??ng Euro. T?ng c?ng c?? 10 ??a ?i?m ???c ch?i ? ??c.