bang xep hang mexico cup Klinsmann: Hoa K? ?ang ? v??ng 16

Sau ??? Hu?n luy?n vi??n ng??i ??c c?a ??i b??ng ??? Hoa K? Nh??n v??o gi?i ??u World Cup ? Brazil c? h?i t?tr?ng nh??m c?a anh ?y d??nh cho ?i?u ??? V??ng 16 l?? ?? ?i?u ki?n. M?c d?? c??c Nh??m Hoa K? V?i ??c, B? ???o Nha v?? Ghana ??ng ??u IS, Klinsmann hy v?ng Gi?i v? ??ch th? gi?i 2014 s? ti?p t?c ??i c?a m??nh. ?n ??o ?K ?K Lensi ??/Strong> kAnn ??i c?a anh ?y ch?ng l?i m?i ??i kh??c trong nh??m n??y t?n t?i V?? t?t nhi??n anh ?y ??c bi?t mong ch? ??n h?t k?t th??c cu?c ??u tay ??i ??c v??o ng??y 26 th??ng 6. c??c ?i?u ki?n kh?? h?u N?u, theo Klinsmann,tyso tructiep r?t kh?? ?? th??nh th?o t?t c? c??c ??i, nh?ng n?u b?n l?? ng??i nhanh nh?t ?? ?i?u ch?nh n??, cu?i c??ng b?n s? k?t th??c.

Tr??c khi b?t ??u C??c ch??ng trai Hoa K? t?i Ng??y 17 th??ng 6 V?i tr?? ch?i ch?ng l?i Ghana Trong gi?i ??u. T?i 23.6. Sau ???, c?? m?t cu?c ??u tay ??i quan tr?ng v?i y??u th??ch B? ???o Nha, m?? c?? l? ??i di?n cho c??c ??i th? c?nh tranh l?n trong cu?c ?ua th?ng h?ng.? H?p ??ng c?a hu?n luy?n vi??n Hoa K? ?? tr??c cho ??n World Cup 2018, ?? anh ?y v?? nh??m c?a anh ?y c?? th? h??a b??nh v?? im l?ng World Cup ? Brazil.