bang xep hang bong da 2017 Capello Y ?? h?i ph?c

Fabio Capello c?a Y ?? nhi?u l?n ???c li??n k?t v?i V?n ph??ng Hu?n luy?n vi??n Qu?c gia Y trong v??i tu?n v?? th??ng qua. Bay gi? 71-J ?? lo?i tr? b?n ch?t n??y. Thay v??o ???, anh ta c?? th? s? ? v?i World Cup 2018 ? Nga L?? m?t chuy??n gia cho ?R adio uno ?? L??m vi?c. T?i ?? l??m m?i th? t?i mu?n l??m ?? Gi?i th??ch Capello. Cho ??n cu?i n?m nay, ?ng l??m vi?c t?i Hi?p h?i Jiangsu Suning c?a Trung Qu?c tr??c khi cam k?t n??y k?t th??c. ?ng c?ng ???c cho l?? c?? m?t v?n ph??ng ? c??c qu?c gia kh??c, nh?ng v?i Panini World Cup 2018 Anh ?y s? kh?ng ? ???.

S? nghi?p th??nh c?ng lau d??i

Cho ??n nay, Capello ch? y?u l?? m?t ?ng c? vi??n v?i t? c??ch l?? hu?n luy?n vi??n c?a ??i Azzurra c??ng v?i Antonio Conte v?? Roberto Mancini. Bay gi?, hu?n luy?n vi??n d??i c?a AC Milan v?? Juventus Turin c?? th? nh??n v??o s? nghi?p r?t th??nh c?ng c?a m??nh. Ng??i h??ng d?n b??ng FU cho ??n nay ?? c?? th?i gian th??nh c?ng nh?t v?i AC Milan, ng??i ?? ch?m s??c t? n?m 1991 ??n 1996 v?? sau ??? m?t l?n n?a t? 1997-1998.

B?n danh hi?u v? ??ch, ba chi?n th?ng Cup, UEFA Cup v?? Champions League ?? ??a Capello tr? th??nh ng??i ??ng ??u ?R ossoneri ?? ??n Milan. C?ng c?? nh?ng th??nh c?ng h?n n?a v?i AS Rome (danh hi?u v? ??ch tr??c ?ay) v?? Real Madrid (hai l?n v? ??ch Tay Ban Nha). V?? b?n than anh ?y 32 l?n ?i?u ??? ??o Y M?c, v?n ph??ng l?? m?t hu?n luy?n vi??n qu?c gia ?? g?n g?i m?t c??ch t? nhi??n.

S? can b?ng h?n h?p nh? m?t hu?n luy?n vi??n qu?c gia

Capello ch?a bao gi? c?? vinh d? tr?i nghi?m hu?n luy?n vi??n qu?c gia Y, nh?ng ? Anh v?? c? ? Nga. T? n?m 2007 ??n 2012, Capello ch?u tr??ch nhi?m cho ?T ?T hree Lions ?? V?? c?? ?i?m c?t l?? 2,19 trong giai ?o?n n??y. Capello ??t th??nh c?ng h?n m?t ch??t so v?i hu?n luy?n vi??n c?a ??i tuy?n qu?c gia Nga.

M?c d?? c?? n?i dung l?n, anh ta n??n hi?n ??i h??a qu? b??ng Fu ? c?a Nga v?? t??m m?t c??i c?, nh?ng anh ta ?? kh?ng th??nh c?ng. V??o th??ng 7 n?m 2015, 69 tu?i ???c ph??t h??nh. Cam k?t c?a anh ?y v?i ? Jiangsu Suning k??o d??i t? th??ng 6 n?m 2017 ??n cu?i M ? RZ 2018. Nh?ng ng??i s? quan s??t World Cup 2018 c?? th? s? nh?n th?y chuy??n m?n t? Capello n??y ho?c ng??i kia.