bang ty le ca cuoc C?? c??c cho tr?n chung k?t EM 2021

V??o ng??y 11 th??ng 7 n?m 2021 ?? k?t th??c cho ng??i ham m? v?? di?n vi??n: IM San v?n ??ng London Wembley Nh?? v? ??ch chau ?u ???c x??c ??nh v??o n?m 2021. Cau h?i ai c?? th? ??m b?o danh hi?u c?a ??i UEFA hay nh?t trong tr?n chung k?t l?? t? nhi??n v?i EM 2021 c??c M?t r?t ph? bi?n.

Trong v??ng ch?y ??n v??ng cu?i c??ng, c??c t??n ???c l?u h??nh theo c??c m?c y??u th??ch tuy?t v?i c?a Euro 2021 Nh?? v? ??ch b?o v? B? ???o Nha, Nh?? v? ??ch th? gi?i Ph??p, Tay Ban Nha, ??c, Anh v?? B?. Ph?? nh?? v? ??ch th? gi?i Croatia, Y v?? H?? Lan c?ng t??nh to??n c??c c? h?i ?? tr? th??nh m?t ph?n c?a tr?n chung k?t l?n. Nh? l?ch s? ??ng euro tr??c ?ay ?? ???c ch?ng minh nhi?u l?n, ???c cho l?? nh?ng k? b? ???nh gi?? th?p lu?n t?t cho m?t qu? m?ng.

Ngay khi ??t c??c cho tr?n chung k?t EM 2021 ???c th?c hi?n, b?n s? t??m th?y ch??ng tr??n trang n??y m?t c??ch t? nhi??n. Bay gi? ch??ng t?i mu?n xem x??t qu?? kh?:

Nerrying nh? Nemark v?? Hy L?p?

Nh?? v? ??ch chau ?u trong tr?n chung k?t ?? ???c x??c ??nh 15 l?n cho ??n nay. C??c ??i th??nh c?ng nh?t l?? ??c v?? Tay Ban Nha, m?i ??i c?? th? gi??nh ???c danh hi?u ba l?n. V?i t?ng s? s??u s? tham gia cu?i c??ng, nh??m DFB l?? ng??i gi? k? l?c duy nh?t c?a nh??m v? v?n ?? n??y. Ph??p ?? c?? th? gi??nh ???c danh hi?u v? ??ch chau ?u hai l?n, Li??n X?, Y, Ti?p Kh?c, H?? Lan, H?? Lan, Nemark, Hy L?p v?? B? ???o Nha ?? th??nh c?ng.

?S ?S ?S bornaja ?? 1960 b?t ??u ? Ph??p khi Nam T? b? ???nh b?i 2-1 sau Verl. ??i v?i nh?ng c?m gi??c tuy?t v?i c?a l?ch s? EM, th??nh c?ng d ? nemark v??o n?m 1992, c?? th? chinh ph?c 2-0 trong tr?n chung k?t ? Stockholm, c?ng nh? ng??i Hy L?p ?F u ? Ball Wonder ?? 2004, nh? ? B? ???o Nha 1-0 tr??n ch? nh??, danh hi?u ?? gi??nh ???c.

Ngo??i ra c??n c?? m?t ü berry t?i phi??n b?n cu?i c??ng v??o n?m 2016. Kh?ng ph?i l?? ch? nh?? y??u th??ch c?a Ph??p, nh?ng l?n ??u ti??n B? ???o Nha c?? th? ??m b?o danh hi?u Gi?i v? ??ch chau ?u trong l?ch s?. Eder ?? ghi ???c C?ng v??ng ? ph??t th? 109.

???c t? ch?c sau 90 ph??t

Nh??n chung, nh?? v? ??ch chau ?u ?? ???c x??c ??nh ch??n l?n trong Quy ??nh. K?t qu? cao nh?t l?? 2-0, t? n?m 1984 ??n 1992, l?n cu?i c??ng k?t th??c v?i t? s? n??y. Ti??u ?? ???c x??c ??nh hai l?n trong ?n ph?m ?? 1960 v?? g?n ?ay nh?t v??o n?m 2016. Quy t?c m?c ti??u v??ng c?ng ???c s? d?ng hai l?n, v??o n?m 1996, Oliver Bierhoff ??c ?? ghi danh hi?u, b?n n?m c?a SP ? Ter ?? th??nh c?ng ? David Trezeguet cho ng??i Ph??p. Cho ??n nay, ch? c?? tr?n chung k?t ???c quy?t ??nh v??o n?m 1976 t? ?i?m ph?t, n?i Antonin Panenka c?? th? ??m b?o danh hi?u Ti?p Kh?c v?i huy?n tho?i c?a m??nh.

C?? m?t ?i?u m?i l? v??o n?m 1968: K? t? khi ch? nh?? Y v?? Nam T? ?? t??ch 1: 1 trong tr?n chung k?t v?? kh?ng c?? quy t?c xu?t b?n ? c?p ?? UEFA, m?t tr?? ch?i l?p l?i ?? ???c ??t trong hai ng??y, m?? ?A zzurri ? v?i 2: 0 c?? th? ch?n. Quy?t ??nh v? danh hi?u v? ??ch chau ?u n?m 2012 l?? r? r??ng nh?t khi m?t ??i Tay Ban Nha v??t qua c?? th? th?ng 4-0 tr??c nh?ng ng??i Y kh?ng quan h?.