bốc thăm world cup San v?n ??ng Th??nh ph? Gi??o d?c ? Al-Rayyan l?? ??a ?i?m cho World Cup 2022

Th??nh ph? Al-Rayyan c?a Qataria (th??ng ???c g?i l?? AR-Rayyan), ch? c??ch th? ?? Doha kho?ng 9 km, c?? Fu ? Ball World Cup 2022 ?? cung c?p ba ??a ?i?m. Ngo??i san v?n ??ng qu?c t? Khalifa v?? Ahmed bin Ali Stadion c?ng ???c ch?i trong th??nh ph? trong san v?n ??ng th??nh ph? gi??o d?c nh? v?y.

??u tr??ng ???c xay d?ng ??c bi?t cho v??ng cu?i c??ng, di?n ra t? ng??y 20 th??ng 11 ??n ng??y 18 th??ng 12 n?m 2022. N?? ch?a kho?ng 40.000 ng??i xem v?? ???c trang b? c??c c?ng ngh? tr?ng th??i, nh? ?i?u h??a kh?ng kh??, ?? c?? nhi?t ?? d? ch?u cho ng??i ch?i v?? ng??i ham m?.

D? li?u v?? s? th?t v? San v?n ??ng Th??nh ph? Gi??o d?c

  • Kapazit ? t: 40.000 pl ? tze
  • b?t ??u xay d?ng: 2016
  • Anh ?y ? ffing: Ng??y 15 th??ng 6 n?m 2020

Ng??i ham m? tr??n trang web mong mu?n t??m tr?? ch?i trong San v?n ??ng Th??nh ph? Gi??o d?c. Ngo??i s??u tr?? ch?i nh??m, ??u tr??ng v?i c? s? g?m 40.000 ng??i xem c?ng l?? ??a ?i?m cho v??ng t? k?t 16 v?? World Cup (cho to??n b? Fu ? Ball World Cup L?ch tr??nh 2022).

San v?n ??ng th??nh ph? gi??o d?c l?? th? ba c?a FIFA World Cup 2022 t?i Qatar. Sau c??i hi?n t?i k? t? n?m 1976 San v?n ??ng qu?c t? Khalifa, tr??n ??? ch? c?? c?ng vi?c c?i t?o ???c th?c hi?n v?? san v?n ??ng al-Janoub (anh ?y ? ffing v??o ng??y 16 th??ng 5 n?m 2019), Stadion th??nh ph? gi??o d?c ?? c?? th? tr? th??nh FFNET v??o ng??y 15 th??ng 6 n?m 2020.

N?? ?? ???c l??n k? ho?ch trong m?t n?m nh? m?t ph?n c?a cau l?c b? n?m 2019, nh?ng c?ng vi?c xay d?ng ?? kh?ng ??n. Do ??i d?ch covid-19, anh kh?ng th? di?n ra nh? k? ho?ch v??o th??ng 6 n?m 2020. Thay v?? m?t, c?? m?t bu?i l? ?o trong ??? vi?c s? d?ng c?ng nhan ???c th?c hi?n.

Thi?t k? c?a San v?n ??ng Th??nh ph? Gi??o d?c g?i nh? ??n m?t vi??n kim c??ng, ??? l?? ly do t?i sao ??u tr??ng ? nh?? n??c th?ng minh c?ng ?D iamond tr??n sa m?c ?? (Trong ti?ng ??c ?D iamant trong s? ki?n n??y.

M?i th? v? ??a ?i?m World Cup al-Rayyan ? Qatar

Kho?ng 600.000 ng??i s?ng ? Al-Rayyan (AR-Rayyan), do ??? th??nh ph? th?m ch?? c??n c? dan nhi?u h?n Doha, th? ?? c?a Katar. V? m?t ??a ly, ng??i ta g?n nh? c?? th? n??i r?ng Al-Rayyan v?? Doha ph??t tri?n c??ng nhau. C? hai Stte ch? c??ch nhau v??i km v?? th??ng l?? ranh gi?i gi?a hai ti?u bang kh?ng c??n c?? th? ???c c?ng nh?n r? r??ng.

Du kh??ch c?? th? n?m gi? m?t v?? World Cup cho m?t tr?? ch?i trong San v?n ??ng Th??nh ph? Gi??o d?c ? Al-Rayyan c?ng n??n xem c??i g?i l?? Th??nh ph? Gi??o d?c N ? trong ??? ??u tr??ng. ??? l?? m?t lo?i univhall ph?i cung c?p nhi?u tr??ng h?c ki?t s?c v?? inlic, ??i h?c v?? c??c t? ch?c nghi??n c?u.

Trong l?ch s? c?a Al-Rayyan (AR-Rayyan), nhi?u ng??i sinh ra l?ch s? v?? truy?n th?ng c?ng c?? th? ???c t??m th?y. V?i Al-Rayyan SC (Cau l?c b? th? thao Al-Rayyan), m?t cau l?c b? b??ng c?a th??nh ph? c?ng ch?i ? gi?i ??u h??ng ??u trong c? n??c (Qatar Stars League).

>> ??a ?i?m World Cup 2022