bảng xếp vòng loại world cup 2022 EM Tr??nh ?? chuy??n m?n

Trong nh??m ?? ?i?u ki?n h hei ? t c?a Y y??u th??ch l?n. Tr??n ???ng ??n Ph??p, Azzurri ph?i c?? ???c Croatia, Na Uy, Bulgaria, Azerbaijan v?? Malta. N?u n?? ?i theo m?u gi?y, nh??m H ???c chia th??nh ba m?c hi?u su?t. N?u Y v?? Croatia n??n t?o n??n chi?n th?ng trong nh??m, Na Uy v?? Bulgaria s? hi?p s? xung quanh c?p b?c playoff. Azerbaijan v?? Malta l?? hai qu?c gia ???c ???nh gi?? trong nh??m H v?? c?? th? s? tranh lu?n v? n?i ??p ch??t.

C??c qu?c gia trong nh??m H c?a tr??nh ?? EM 2016

N??c Y

Y ???c coi l?? m?t y??u th??ch l?n trong nh??m HNh?ng ???m may ??i ???c nang l??n tr??n b?u tr?i b??ng Y r?t r?ng r?. Theo bi?u hi?n, c??c d?u hi?u c?a Squadra Azzurra m?t l?n n?a ? m?t kh?i ??u m?i. V?i m?t PR m?i v?? hu?n luy?n vi??n, Y m?t l?n n?a n??n h??ng t?i m?t t??ng lai m??u h?ng. T?i Euro 2016 t?i Ph??p, ng??i Y mu?n t? ph?c h?i cho m??n tr??nh di?n y?u v??o cu?i v??ng chung k?t v?? l?? m?t ?ng c? vi??n danh hi?u nghi??m t??c. Tuy nhi??n, tr??c khi ??n l??c, Azzurri v?n ph?i thuy?t ph?c v? tr??nh ??.

Croatia

Croatia mu?n ?? ?i?u ki?n cho v??ng chung k?t EM 2016Ng??i Croatia c?ng l?? b?t c? ?i?u g?? nh?ng h??i l??ng sau th?t b?i trong v??ng s? kh?o t?i World Cup ? Brazil. Tuy nhi??n, t??nh h??nh ? Croatia kh?ng ???c xem l?? k?ch t??nh nh? ng??i Y. Nico Kovac v?? anh trai Robert ti?p t?c ?i?u h??nh c??c bu?i t?p c?a ??i tuy?n qu?c gia v?? s? c? g?ng t??m l?i ??i cho m?t v??ng cu?i c??ng. T??i n?ng l?? qu?? ?? trong ??i h??nh Croatia, ??c bi?t l?? v? cu?c t?n c?ng. V?i Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona) v?? Mario Mandzukic (Atletico Madrid), Croatia ch? c?? th? th?c hi?n trong v? t?n c?ng trong cu?c t?n c?ng m?? h?u h?t c??c qu?c gia ch? c?? th? c??. ?i?m y?u l?? ??i ph??ng th? ch?c ch?n. ??i h??nh n??y s? lu?n ?? cho tr??nh ??.

Na Uy

C? Na Uy | Tr??nh ?? chuy??n m?n EM 2016Na Uy mu?n ?? ?i?u ki?n cho v??ng cu?i c??ng l?n ??u ti??n k? t? Gi?i v? ??ch chau ?u 2000 t?i B? v?? H?? Lan. V?i Y v?? Croatia trong m?t nh??m, ng??i Scandinavi kh?ng nh?t thi?t ph?i c?? v?n ?? v? ph??a h?. M?c ???ch c?a ng??i Na Uy c?? th? s? l?? th??nh t??ch c?a v? tr?? th? ba v?? tr?n playoff li??n quan. Trong ???, c??c ??i th? nh?t qu??n n??n ch? ??i ng??i Na Uy. C?? l? ng??i Scandinavi qu?n ly ?? ?? ?i?u ki?n cho v??ng cu?i c??ng l?n ??u ti??n sau 16 n?m.

Bulgaria

Bulgaria mu?n rap trong ??ng euro trong ??ng euroTh?i ho??ng kim c?a nh?ng n?m 1990 hi?n ?ang c?? m?t ch?ng ???ng d??i ? Bulgaria. K? t? n?m 2004, L ? Wen kh?ng c??n tham gia v??o v??ng chung k?t v?? l?n n??y, c? h?i cho m?t tr??nh ?? th??nh c?ng l?? x?u, b?i v?? ??i kh?ng ???c ???ng g??i ch??nh x??c v?i ch?t l??ng ? T. Bulgaria s? c?? m?t th?i gian kh?? kh?n ?? ?i?u ki?n, b?t c? ?i?u g?? ngo?i tr? th? t? trong nh??m, ch??ng t?i s? l?? m?t Shoogue.

K? ho?ch tr?? ch?i v?? k?t qu? c?a Tr??nh ?? Gi?i v? ??ch Chau ?u

Azerbaijan

Exot azerbaijan k ? cho v? tr?? th? 5 trong nh??m HC??c ??i c?a ??i t? Azerbaijan ch? ???c bi?t ??n v?i Fu ? th?c s? li??n quan. C??c b?c th?y ki?m ???c ti?n c?a h? ? ??t n??c c?a h?, m?t s? ??t ?? th?c hi?n b??c nh?y v?t v??o S? ?o??n th? hai ho?c th? ba ? ??c. Azerbaijan c?? th? s? c?? c?p b?c ??p ch??t c?a nh??m tr??c Malta.

Malta

Malta c?? nh?n ???c m?t ?i?m trong EM Quali kh?ng?Nh?? n??c ??o h?u nh? kh?ng ???ng vai tr?? trong Ball Fu ? qu?c t?. Ngay c? c??c h??n ??o v?? liechtenstein c?a F r ? c?ng ???c phan lo?i trong b?ng x?p h?ng FIFA l?? ng??i Malta. Do ???, y??u c?u c?a Malta r?t r? r??ng: b?n kh?ng c?? ai v?? mong ch? m?i ?i?m ho?c m?c ti??u c?a b?n.

??n m?t sau c?a quan ?i?m c?a c??c nh??m tr??nh ?? Euro