bảng xếp hạng vòng loại world cup 2014 châu á Wett Tipp: Kolumbien vs Grichenland 14.06.2014

V??o ng??y ??u ti??n c?a nh??m C, Colombia y??u th??ch c?a Secrets Secretican g?p c?u v? ??ch chau ?u Hy L?p. Tr?? ch?i ???c t? ch?c t?i Belo Horizonte. Tr?? ch?i b? b?m nh? b?i s? th?t b?i c?a si??u sao Radamel Falcao, ng??i kh?ng ph?? h?p v?i th?i gian sau khi r??ch day ch?ng. Sau khi c??c nh?? c??i, Colombia v?n l?? ng??i y??u th??ch ch?ng l?i Hy L?p.

Infobox Colombia ch?ng l?i Hy L?p

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1
??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
Logo c?? c??p th? gi?i 2014 Bet3000 Th?ng tin1.93.44.8??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup Bet365Th?ng tin1,853.45.25??t c??c World Cup 2014
Logo t? World Cup Bookmaker MybetTh?ng tin1,853.255.2??t c??c World Cup 2014
Logo c?a nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? BetvictorTh?ng tin1.873.35.2??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c tr?? ch?i Colombia ? Hy L?p

Ngay c? kho?ng m?t tu?n sau khi ??i 23 ng??i ???c c?ng b? cho World Cup Fu ? Ball ? Brazil, c?? s?c ?ang ng?i trong Colombia V? World Cup t? Superstar Radamel Falcao Deep. Cho ??n g?n ?ay, nhi?u chuy??n gia ?? th?y m?t y??u th??ch b?? m?t. C? h?i c?a ti??u ?? ???c hy v?ng s? bi?n m?t m?? kh?ng c?? St Ehrmer t? AS Monaco ch?ng l?i Zero. Trong tr?n ??u v?i Hy L?p, hy v?ng hi?n ?ang ? tr??n Jackson Martinez, ng??i c?? th? b??c ra kh?i b??ng c?a Falcao t?i World Cup. Ch?ng l?i Hy L?p, ?C ?C Afeteros ?? C?ng l?? nh?ng anh h??ng dan t?c c?a h? y??u th??ch. M?t chi?n th?ng s? mang l?i cho ng??i Colombia m?t v? tr?? kh?i ??u t?t cho c??c tr?? ch?i nh??m c??n l?i.

Hy L?p Du l?ch m?t l?n n?a nh? m?t gi?i ??u tuy?t v?i. Nh?ng h?y c?n th?n! Nh? Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2004 cho th?y, Helenes ???c ???n nh?n r?t t?t trong vai tr?? n??y. ? Brazil c?ng v?y, ng??i Hy L?p mu?n thuy?t ph?c v?i chi?n l??c ph??ng th? c?a h?. Trong nhi?u n?m, h? ?? ???c ch?ng minh l?? m?t ph??ng th? th?c s?, ng??i h?u nh? kh?ng b? th?ng l??i. Ph??ng cham ?T anh ?y chi?n th?ng c??c tr?? ch?i, nh?ng qu?c ph??ng th?ng gi?i v? ??ch ?? lu?n trung th??nh v?i Hy L?p. Cho d?? ?i?u n??y c?? ngh?a l?? ???ng ??i ph?i ???c ??t cau h?i. Trong v??ng lo?i, ???ng v??ng ?? ???c ch?i cho v?? cho v??ng cu?i c??ng. Tr?? ch?i ??u ti??n t?i World Cup ? Brazil s? ??n v??ng 16 cho tham v?ng c?a ng??i Hy L?p.

Th?ng tin v? Colombia ch?ng l?i Hy L?p

Ch?i chi ti?t:
Colombia ch?ng l?i Hy L?p
Matchday ??u ti??n, Nh??m C ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 14 th??ng 6 n?m 2014, 6 gi? chi?u CEST
Mineirao, belo horizonte

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
Colombia: Ospina ?? Zuniga, Zapata, Yepes, Armero ?? Guarin, Sanchez, Cuadrado, Gutierrez, Bacca ? Martinez
Hu?n luy?n vi??n: Jose Pekerman
Hy L?p: Karnzis ??
Hu?n luy?n vi??n: Fernando Santos

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • Colombia ??ng th? hai trong v??ng lo?i Damerican h?i
  • Colombia ph?i l??m m?? kh?ng c?? Radamel Falcao
  • Hy L?p ?? gi??nh ???c 25 tr??n 30 m ? trong tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2014
  • Hy L?p ch? ?? th?ng l??i b?n b??n th?ng trong to??n b? tr??nh ?? World Cup.

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i cho Colombia ch?ng l?i Hy L?p:

K?t qu? c?a Colombia ch?ng l?i Hy L?p

Colombia c?? ??i ng? t?t h?n t? h??nh th?c gi?y. M?c d?? c??c th?y th? ph?i l??m m?? kh?ng c?? Radamel Falcao si??u nh?t c?a h?, nh?ng v? cu?c t?n c?ng, ng??i Colombia kh?ng thi?u c??c l?a ch?n thay th?. V?? d? t?t nh?t l?? Jackson Martinez. Nh? th??ng l?, Hy L?p l?? b?? t?ng. Trong cu?c t?n c?ng, Helenen thi?u c?? ????m. Ch??ng t?i gi? ??nh m?t chi?n th?ng t? Colombia. M?o c?a ch??ng t?i l?? 1: 0 c?? th? ???c k?t h?p v?i ??t c??c d??i 2,5.

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet365Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenWorld Cup 2014 Logo Bookmaker Logo Betway
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

??i v?i t?m nh??n c?a c??c m?o c?? c??c World Cup.