bảng xếp hạng các bảng M?o c?? c??c: ??c vs. Ghana 21.06.2014

Sau khi b?t ??u tuy?t v?i v?i B? ???o Nha n??c ??c V??o ng??y tr?n ??u th? hai c?a Nh??m g L?? m?t ph?n c?a Fu ? Ball World Cup tr??n Ghana. Trong khi l?a ch?n DFB r? r??ng c?? th? gi??nh chi?n th?ng khi b?t ??u, Ghana ph?i ???nh b?i v?? hi?n ?ang ??ng v?i ph??a sau b?c t??ng. Tr?? ch?i s? di?n ra v??o ng??y 21 th??ng 6 l??c 9:00 t?i t?i Fortaleza.

Tip c?? c??c th? thao ??c ch?ng l?i Ghana

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
World Cup 2014 Logo Bookmaker Logo Betway Th?ng tin1.35.510??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinTh?ng tin1.285,759??t c??c World Cup 2014
Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenTh?ng tin1.35.59,5??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoTh?ng tin1.35.710??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c tr?? ch?i World Cup ??c ch?ng l?i Ghana

n??c ??c Hi?n th? ch?ng l?i tr?? ch?i m? ??u ch?ng l?i B? ???o Nha M?t m??n tr??nh di?n xu?t s?c. V?i 4: 0 M?t l?n qu??t qua Cristiano Ronaldo v?? Co. v?? ?? l?i tia s??ng c?a m?t c? h?i cho ng??i Iber. Ph?i th?a nh?n r?ng, qu?? tr??nh c?a tr?? ch?i DFB-elf r?t c?? s?c ch?a, gi?ng nh? ??i quan c?a c??c hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim L ? W Tuy nhi??n, nh?ng sai l?m c?a ??i B? ???o Nha, tuy nhi??n, r?t ?n t??ng. Cu?c t?n c?ng ??c bi?t cho th?y t?t c? c??c m?c ti??u t?ng th? ho?c nhi?u m?c ti??u c?a c? ?y ch?ng l?i B? ???o Nha. M?c d?? hi?u su?t nh??m m?nh m? Thomas Mover v?i ba m?c ti??u. Ng?i sao c?a Bayern, ng??i cho th?y anh ta c?? th? t?o ra s? kh??c bi?t b?t c? l??c n??o, hi?n ?? ? m?c t??m b??n th?ng t?i Gi?i v? ??ch th? gi?i. ??u v?i Ghana K nnn Th?m hummels th?t b?i do ch?n th??ng. Joachim L ? W c?? th? s? tho??t kh?i an ninh.

V?? Ghana Ng??y tr?n ??u ti??n k?t th??c v?i m?t con v?t ch?ng l?i Hoa K?. C??c ng?i sao s?n m??i ?B ?? M?t c??ch ???ng tin c?y v?? ?? l?? 0: 1 sau ph??t ??u ti??n c?a tr?? ch?i. Kho?n b?i th??ng sau n??y c?a Andr é Ayew C?? s?c sau m?t v??i kho?nh kh?c khi John Brooks ghi b??n th?ng quy?t ??nh. Ng??i chau Phi ?? ch?u ??p l?c ch?ng l?i ??c. Nh?ng ng?i sao Kevin-Prince Boateng v?? ng?i sao c? Michael Essien C?ng b? t?n c?ng v?? ch?ng l?i ng??i M? ch? trong m?t th?i gian ng?n. B? ??i n??y c?ng nghi ng? ch?ng l?i ??c. Ghana kh?n c?p c?n c??c ?i?m ?? c?? c? h?i ?? c?? ???c ch??ng tr??nh khuy?n m?i.

Th?ng tin v? ??c vs Ghana trong nh??m G

Ch?i chi ti?t:
??c ch?ng l?i Ghana
Tr?n ??u th? 2, nh??m G ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 21 th??ng 6 n?m 2014, 9 gi? t?i CEST
Castelao, Fortaleza

M ? ???c t?o th??nh ??trực tiếp bóng đá lưu?ng k?:
N??c ??c: M?i ?? Gro ? Kreuz, J. Boateng, Mertesacker, H ? Wedes ?? Lahm, Khedira ?? Zil, Kroos, G ? tze ??
Hu?n luy?n vi??n: Joachim L ? W
Ghana: Kwarasey ? Afful, Boye, Mensah, Asamoah ?? K. Boeteng, Muntari ?? Atsu, J. Ayew, A. Ayew ?? Gyan
Hu?n luy?n vi??n: James Kwasi Appiah

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • Thomas Mouller ?? ghi ba b??n khi b?t ??u v?? bay gi? ? t??m b??n th?ng World Cup
  • ??c ??t nh?t ?? ??t ??n b??n k?t t?i ba gi?i v? ??ch th? gi?i g?n nh?t
  • Kevin-Prince Boateng v?? Michael Essien b? t?n c?ng t?i Ghana
  • Ghana thua b?n trong s? ??t tr?n ??u cu?i c??ng

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i v?i ??c ch?ng l?i Ghana:

Sau khi b?t ??u ?n t??ng, ??c l?? ng??i y??u th??ch cao v?i Ghana. Th?i gian r?ng l?n c?a c??c ng?i sao s?n m??i ?B ?? C?? ? ??? kh?ng ??i ng? hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim L trực tiếp bóng đá lưu ? W l?? ??i h??nh t?t h?n. ??i DFB s? kh?ng ?? b?t c? ?i?u g?? ??t ch??y nh?ng ng??i chau Phi s?ng l??n v?? r? r??ng chi?n th?ng. V?? v?y, m?o c?a ch??ng t?i l?? 3: 1 cho ??c.

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoWorld Cup 2014 Bookie SuperlennyLogo c?a nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet3000
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

?? tr? l?i t?m nh??n v?i t?t c? c??c m?o c?? c??c th? thao cho World Cup.