bảng xếp hạng đội tuyển việt nam Ch?i World Cup 2018 ? Nga

Nga l?? ch? nh?? c?a Fu ? Ball World Cup 2018. V??o cu?i th??ng 9 n?m 2012, c?u FIFA-PR ? Sidenter Joseph Blatter v?? B? tr??ng Th? thao Nga Vitali Mutko ?? c?ng b? san v?n ??ng ZW ? LF c?a World Cup 2018. T?ng c?ng m??i m?t ti?u bang kh??c nhau ???c ch?i. Ch? c?? ? th? ?? Moscow m?i c?? th? t??m th?y hai ??a ?i?m ho?c san v?n ??ng.

T?i ?ay b?n c?? th? xem c??c ??a ?i?m c?a World Cup 2018 trong b?n ?? t??ng t??c c?a ch??ng t?i: ?

T?t c? c??c san v?n ??ng World Cup v?? ch?i trong t?ng quan ü

ER ? ffing v?? tr?n chung k?t s? di?n ra t?i san v?n ??ng Olympic Luschniki ? Moscow, trong ??? ?? t? ch?c Gi?i v? ??ch ?i?n kinh th? gi?i., 8 t? ?? la.

Luschniki Stadion Moscow

Wikimedia, Rob ?? Flickr: San v?n ??ng Luzhniki, Moscow (CC c?a SA 2.0)

C??c ??a ?i?m l?? Moscow, Saint Petersburg, Jekaterinburg, Kazan, Saransk, Samara, Volgograd, Rostow Am Don, Sochi, Nischni Novgorod v?? Kaliningrad. W ? Hrend n Jekaterinburg, Kaliningrad, Saransk v?? Volgograd ch? di?n ra ? v??ng s? b? (ng??y 14 ??n 28 th??ng 6), t?i ? Kazan, Moscow (Spartak Stadion v?? Luschniki) V??ng Sochi g?m 16 c?p.

C??c ??a ?i?m cho quy ?? ???c x??c ??nh. B?n tr?? ch?i trong v??ng t??m cu?i c??ng ???c t? ch?c t?i ? Kazan, Nischni Nowgorod, Samara v?? Sochi.

B??n k?t di?n lich thi dau play off wc ra t?i san v?n ??ng Luschniki v?? ? St. Petersburg. Tr?? ch?i cho v? tr?? th? ba c?ng s? ???c ch?i ? St. Petersburg.

Video cho 12 San v?n ??ng v?? ??a ?i?m World Cup 2018

D??i ?ay b?n c?? th? xem m?t video nh? gi?i thi?u c??c san v?n ??ng v?? ??a ?i?m c?a World Cup 2018. Phim ?nh!