bảng xếp bóng đá việt nam World Cup 2018: Argentina kh?ng c?? Javier Mascherano?

Trong b??i ki?m tra cu?i c??ng tr??c khi ?? c? m?t ??i h??nh t? nhan c?? s?n tr??n th? gi?i, Argentina ?? cho th?y m??nh trong hi?n ph??p ???ng ng?. Sau khi than thi?n v?i Y ?? gi??nh chi?n th?ng 2-0, Albiceleste ? Tay Ban Nha thua 1: 6. Vi?c thi?u Lionel Messi, ???c tha th? do c? b?p, kh?ng th? ???ng vai tr?? l?? m?t l?i gi?i th??ch ??y ?? cho s? xu?t hi?n th?m kh?c ? Wanda Metropolitano, san v?n ??ng m?i c?a Atletico Madrid. Bay gi? c?? th? ??n nay Mascherano ??o Argentina Kh?ng bao gi? m?c n?a.

Javier Mascherano Argentina

Дми трий лик, (cc by-SA 3.0), wikimedia

M?c d?? c?ng c?? r?t nhi?u ch? cho h??ng ??u ch?ng l?i Tay Ban Nha, nh?ng cu?c t?n c?ng kh?ng ph?i l?? v?n ?? l?n c?a Argentina. Thay v??o ???, ch?t l??ng trong khu v?c ph??ng th? trong m?t ??n gi?n l?? kh?ng ??t chuy??n gia h?n ?? ch?i nghi??kq bong da anh hom nay m t??c cho danh hi?u World Cup. N?? b?t ??u trong m?c ti??u, n?i Sergio Romero v?? Willy Caballero kh?ng ph?i l?? l?a ch?n ??u ti??n cho s? m?t cho c??c cau l?c b? c?a h?. Romero ?? ? tr??c m?t anh t?i Manchester United David de Gea v?? Caballero ch? l?? ??i di?n c?a Thibaut Courtois t?i Chelsea. ?i?u ??? cho World Cup 2018 c?? ngh?a l?? ch?a ???c bi?t.

Gi?c m? World Cup c?? ph?? v? Trung Qu?c kh?ng thay ??i?

Nh?ng chu?i b?n ng??i kh?ng th??ch r?t nhi?u. Ch? c?? Otamendi c?a Nicol b??n l?p qu?c t? v? ph??ng th? trung tam, nh?ng ?? ti?p t?c v?i c??c ??ng nghi?p c?a m??nh ? Tay Ban Nha. Gi?ng nh? Javier Mascherano, ng??i ?? t??m th?y Albiceleste ? Tay Ban Nha l?? ch??ng ? n, nh?ng sau ??? ?? ???c thay th? s?m sau 56 ph??t r?t y?u.

Ng??i ???n ?ng 33 tu?i, ng??i ch?a bao gi? l?? m?t ng??i ch?y n??c r??t, kh?ng c??n c?? th? kq bong da anh hom nay che gi?u s? thi?u h?t t?c ?? c?a n?? ? c?p ?? n??y v?? bay gi? th?m ch?? c?? th? b? m?t t??ch trong ??i h??nh World Cup. Theo m?t b??o c??o c?a ???i truy?n h??nh Argentina TYC Sports, hu?n luy?n vi??n Jorge Sampaoli ???c cho l?? th?m ch?? ?? cam k?t tr??nh Mascherano trong ??i h??nh World Cup 23 c?u th? c?a m??nh do lau ??i nh?t.

M?t ly do cho ?i?u n??y l?? c?u chi?n binh kh?ng c??n c?n thi?t trong cu?c s?ng h??ng ng??y trong cu?c s?ng h??ng ng??y. V??o m??a ??ng, Mascherano chuy?n t? FC Barcelona ??n H?? B?c China Fortune sang Super League Trung Qu?c, m?c ?? cao nh?t l?? l?p th? hai trong so s??nh qu?c t?.

Ch? thi?u m?t tr?? ch?i cho h? s?

? ???, Mascherano hi?n ki?m ???c ti?n r?t t?t v??o m??a thu c?a s? nghi?p, nh?ng th??ng l?? gi?c m? c?a ng??i ph??ng th? to??n di?n ?? tr? th??nh m?t c?u th? thu am c?a ??i tuy?n qu?c gia Argentina. V?i 142 One, Mascherano hi?n ch? thi?u kq bong da anh hom nay m?t tr?? ch?i cho ng??i gi? k? l?c Javier Zanetti.

Tr?? ch?i ? Tay Ban Nha ph?i l?? ng??i cu?i c??ng c?a Mascherano trong c??c d?ch v? qu?c gia ?? Zanetti m?t k? l?c duy nh?t c?a m??nh. Trong m?i tr??ng h?p, tuy nhi??n, s? l?? m?t b?t ng? khi l??m m?? kh?ng c?? Sampaoli v?? ?? ki?m ch? c?u chi?n binh, v?i kinh nghi?m c?a anh ta, th?m ch?? tr??nh xa qu?ng tr??ng, c?ng c?? th? ???ng m?t vai tr?? quan tr?ng. Argentina g?p Iceland, Croatia v?? Nigeria trong Nh??m B. ??c bi?t l?? c??c chuy??n gia trong Jersey Iceland v?? v??o Jersey Croatia kh?ng c?n ph?i phan bi?t.