bảng vòng loại world cup 2022 châu âu T?t c? th?ng tin v? TV- ü ?? tr??nh EM 2021

M?c d?? Euro 2021 ???c t? ch?c trong m??i m?t l ? kh??c nhau (? ?ay t?t c? ??a ?i?m EM 2021) v?? ng??i ham m? c?? c? h?i tham d? m?t tr?? ch?i trong n ? he c?a h?, ph?n l?n s? theo d?i Fu ? Ballevent c?a n?m tr??c truy?n h??nh. Do s? thay ??i do ??i d?ch coronavirus, m?t n?m c?a L ? nger ph?i ???c ch? ??i, nh?ng ?i?u n??y s? kh?ng ch?m d?t ni?m vui xung quanh ??ng euro.

Kh??n gi? c?a ng??i ??c c?? ???c gi?? tr? ti?n c?a h?, ??t nh?t l?? ? Sterreich v?? Th?y S?. T?t c? 51 tr?? ch?i c?a v??ng cu?i c??ng s? ???c hi?n th? ? ??? tr??n TV mi?n ph??. Nh? v?i c??c s? ki?n GRO trong qu?? kh? ? ??c, c??c ???i truy?n h??nh ? lu?t ARD v?? ZDF c?ng b?o ??m quy?n ??i v?i ??ng euro, do th?a thu?n v?i Telekom, m??i tr?? ch?i m?? kh?ng c?? s? tham gia c?a ??c ch? ???c chuy?n sang MagentatV.

C??i ??? Em-er ? di?n ra v??o ng??y 11 th??ng 6 l??c 9:00 t?i (CEST) t?i R ? mer stadio olimpico. Anto ? Th?i gian c?a giai ?o?n nh??m c??n l?i l?? 3:00 chi?u, 6:00 chi?u ho?c 9:00 t?i Trung ?u. V??ng 16 tr?n ??u s? b?t ??u l??c 6:00 chi?u v?? 9:00 t?i ?i?u t??ng t? c?ng ??p d?ng cho c??c tr?? ch?i trong t? k?t.

Trong c??c tr?? ch?i tr??c ?ay trong Em t? k?t N?u ??? l?? c??c tr?? ch?i ? St. Petersburg v?? Baku, b?t ??u l??c 7:00 t?i v?? 8:00 t?i. C??c t? k?t c??n l?i t??m th?y trong Merv v?? Rome. Hai tr?n b??n k?t v?? tr?n chung k?t, t?t c? ??u ? San v?n ??ng London Wembley, ???c kh?i ??ng l??c 8:00 t?i.

n??c ??c

C??c tr?? ch?i c?a ??i ??c trong V??ng lo?i World Cup 2022 Tr??n RTL, v??ng cu?i c??ng 2021 c?? th? ???c xem nh? b??nh th??ng trong hai k??nh Forty Fortal First First v?? ZDF. Tuy nhi??n, ch? c?? 41 trong s? 51 tr?? ch?i c?? s?n tr?c ti?p v?? v?i b??o c??o chi ti?t v?? ti?p theo chi ti?t. Quy?n c?a 10 tr?? ch?i c??n l?i ch? d??nh ri??ng cho Deutsche Telekom, t?c l?? Magentatv.

Xung quanh World Cup ? Nga c?? m?t s? thay ??i trong l?n ??u ti??n. Matthias Opdneh Vel v?? Gerd Delling v?n s? ???ng vai tr?? l?? ng??i ?i?u h??nh, nh?ng Thomas Hitzlsperger kh?ng c??n l?? m?t ph?n c?a b?a ti?c do ch?c n?ng c?a anh ta t?i VFB Stuttgart. Anh ???c thay th? b?i nh?? v? ??ch th? gi?i Bastian Schweinsteiger, Fu ? Ball Bad Boy Kevin Prince Boateng v?? chuy??n gia chi?n thu?t Thomas Broich. Ngo??i ra, c??c chuy??n gia kh??c d? ki?n ??s? di chuy?n t?i c??c tr?? ch?i c?? nhan, v?? d? t?i World Cup Marcell Jansen, Hannes Wolf, Philipp Lahm v?? Stefan Kuntz.

C?ng c?? nh?ng thay ??i trong ZDF. ?i?u n??y kh?ng c??n c?? s?n trong h??nh th?c n??y v?? b? ??i n?i ti?ng Oliver Welke/Oliver Kahn, r?t ph? bi?n v?i kh??n gi?, b?i v?? sau khi gi?i v? ??ch chau ?u n?m ? m?t n?m, ng??i l??m vi?c th? gi?i c? kh?ng c??n ??ng y v? vai tr?? chuy??n gia v?i c?ng vi?c c?a m??nh L?? m?t th??nh vi??n c?a h?i ??ng qu?n tr? t?i FC Bayern. Thay v?? anh ta, c?u v? ??ch th? gi?i th?ng qua Mertesacker.

Nh? Sharkfuchs ?? ZDF ?? l?y l?i Holger Stanislawski m?t l?n n?a, Katrin Mvel-Hohenstein ? ??? nh? m?t s? ki?m duy?t h?n n?a. C?u tr?ng t??i Th?y S? Urs Meier c?ng ?? b??o c??o trong nhi?u n?m v?? phan t??ch c??c quy?t ??nh gay tranh c?i.

>> T? l? c??c hi?n t?i c?a EM 2021

Th?y s?

? Th?y S? c?ng v?y, ng??i ham m? b??ng c?a Fu ? nh?n ???c gi?? tr? ti?n c?a h?. C?ng ty ???i ph??t thanh v?? truy?n h??nh Th?y S? c?? th? ???c s? d?ng ?? ph??t t?t c? 51 tr?? ch?i. C??c tr?? ch?i ri??ng l? ???c chia th??nh c??c k??nh SRG SRF, RTS, RSI v?? RTR.

Khi n??i ??n c??c chuy??n gia, c?? th? hi?u ???c r?ng ? Th?y S?, b?n c?? th? ??a n?? ra kh?i Super League ? Th?y S?. V?i c?u chuy??n gia Bruno Berner, Michel Rengli v?? Peter Jehle, b?n s? c?? m?t n?ng l?c chuy??n m?n.

Sterreich

C??c qu?t b??ng sterreichen fu ? c?? th? ???c ?i?u ch?nh theo ch??ng tr??nh th?ng th??ng tr??n ORF. Rainer Pariasek s? xu?t hi?n v?i t? c??ch l?? Anchorman, nh?ng ng??i ?i?u h??nh kh??c d? ki?n ??s? l?? Bernhard St ? Hr, Kristina Inhof v?? Alina Zellhofer.

L?? m?t chuy??n gia, Herbert ?S Chneckerl ?? Prohaska l?? m?t ph?n kh?ng th? thi?u. Ngo??i chuy??n gia tr?ng t??i Thomas Steiner, m?t ho?c chuy??n gia kh??c c?? th? s? ???c th??m v??o.