bảng vòng loại world cup 2022 EM 2020 V?

B?n v? c?a c??c nh??m ?? l?? m?t ph?n kh?ng th? thi?u c?a Gi?i v? ??ch chau ?u k? t? khi t?ng 16 ng??i tham gia v??o n?m 1996 ? Anh. Theo th?i gian, c??c ?i?u ki?n ?? nhi?u l?n b? th?i r?a, cho ??n h? th?ng hi?n t?i, c?ng c?? t??nh ??n k?t qu? c?a Li??n ?o??n c??c qu?c gia.

B??c v??o nh??m v??o ng??y 30 th??ng 11 n?m 2019

V??o ng??y 30 th??ng 11 n?m 2019, hai m??i ??i s? ? Bucharest, v??o th?i ?i?m ??? ?? l?? ng??i tham gia Euro 2021L??m cho m?t nh??m nh?t ??nh chia th??nh b?n ??i. Y?u t? quy?t ??nh cho vi?c phan chia n?i, kh?ng gi?ng nh? c??c v??ng cu?i c??ng tr??c ?ay, kh?ng ph?i l?? h? s? UEFA, m?? l?? v? tr?? trong Li??n ?o??n qu?c gia quy?t ??nh.

V?? b?n pl tze c??n l?i ch? ???c trao t?i Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2020, n??n c?? th? l?? m?t tr?n h??a kh??c s? ???c th?c hi?n sau ???. Tuy nhi??n, ?ay ch? l?? tr??ng h?p n?u, v?? d?, hai qu?c gia c?? s? kh??c bi?t ch??nh tr?, nh? Nga v?? Ukraine ho?c Georgia, ph?i ???c ng?n ch?n. Tuy nhi??n, th?ng qua c??c tr?n playoffs kh?ng do s? thay ??i do ??i d?ch coronavirus. Ng??y playoff m?i ???c x??c ??nh v??o ng??y 8 th??ng 10 n?m 2020 v?? ng??y 12 th??ng 11 n?m 2020. V??ng chung k?t cu?i c??ng b?t ??u v??o ng??y 11 th??ng 6 n?m 2021 v?? k?t th??c ???ng m?t th??ng v?i tr?n chung k?t.

Trong qu?? kh?, m?t s? nh??m ampe ??/H2>

N?m 1996, t? ch?c Anh, b?o v? nh?? v? ??ch D ? Nemark v?? hai ??i ?? ???c ??t trong POT 1 v?i h? s? H ? Chsten UEFA, Tay Ban Nha v?? ??c v?? m?i ng??i t? ?i?m cho m?t ??u nh??m. Nh?ng ng??i tham gia ZW ? LF c??n l?i ?? ???c r??t ra m?t c??ch t? do, ??? l?? ly do t?i sao, trong s? nh?ng th? kh??c, ?T ?T odesgruppe ??

N?m 2000, hai day ch?ng v?? H?? Lan l?n ??u ti??n ??n l?n ??u ti??n. Ngo??i hai ng??i d?n ch??ng tr??nh, nh?? v? ??ch b?o v? ??c ?? ???c ??t trong POT 1, v?? m?t l?n n?a c?? Tay Ban Nha, ng??i ?? chi?m v? tr?? h??ng ??u trong b?ng x?p h?ng UEFA n?m 1999. DFB-elf ???c t? ??ng chia th??nh nh??m A, B? ?? v??o nh??m B, Tay Ban Nha ? C v?? H?? Lan th??nh nh??m D.

Kh?ng gi?ng nh? b?n n?m tr??c, nh?ng ng??i tham gia c??n l?i c?ng b? m?t ? PFE sau h? s? UEFA. ?i?u n??y s? ??m b?o m?t s? phan chia c?ng b?ng c?a c??c ??i h??ng ??u, nh?ng tr?n h??a l?i d?n ??n hai nh??m b??a. Nh?? v? ??ch b?o v? ??c ?? g?p s? hai trong b?ng x?p h?ng UEFA v??o th?i ?i?m ???, Rum ? Nien, c?ng nh? ??ng y??u th??ch B? ???o Nha v?? Anh. Ng??i d?n ch??ng tr??nh H?? Lan ?? ph?i l??m v?i nh?? v? ??ch chau ?u SP ? Teren, nh?? v? ??ch Ph?? -Europance c?a C?ng h??a S??c v?? ng??i chi?n th?ng n?m 1992, D ? Nemark.

<< T? l? c??c EM 2021? >>

Sau c??ng m?t th? t?c, c??c nh??m c?a Euro 2004 ? B? ???o Nha c?ng ???c x??c ??nh. Ch? nh?? ???c ??t ? b?ng A, nh?? v? ??ch b?o v? Ph??p ???c t? ??ng ??a ra trong POT 1. Ph?n c??n l?i c?a b? ph?n m?t l?n n?a d?a tr??n h? s? UEFA hi?n t?i, m?t l?n n?a, tr?n h??a c?? m?t ?i?u tr? th?c s?. Trong nh??m D, ba m?c y??u th??ch h??ng ??u ?? g?p C?ng h??a S??c, ??c v?? H?? Lan, AU ? Ensider Latvia tr?ng tr?n ?? ho??n th??nh h? b?i.

Euro 2008 di?n ra trong hai l ? s nh? t??m n?m tr??c, nh?ng l?n n??y l?? ch? nh?? ? nh??m A ???c thi?t l?p v?i Th?y S?, ? Sterreich l?? ng??i ??ng ??u nh??m B. Nh?ng ng??i tham gia c??n l?i ???c chia theo quy tr??nh ?i?u ??? hi?n ?? ???c ph?? duy?t. C?? m?t nh??m b??a tuy?t ??i. S? m?t trong b?ng x?p h?ng UEFA v??o th?i ?i?m ???, H?? Lan, ?? ph?i ?o l??ng b?n than trong b?ng C v?i nh?? v? ??ch th? gi?i Y, ph?? v? ??ch th? gi?i Ph??p v?? Rum ? Nien.

C?? m?t s? thay ??i nh? trong v??ng cu?i c??ng 2012 ? Ba Lan v?? Ukraine. M?t l?n n?a v?i ?B ?B ialo-czerwoni ?? Tr?n h??a cho th?y Nh??m B Busk B, trong ??? ph?? v? ??ch th? gi?i H?? Lan ?? g?p nhau ? ??i th? ??c, B? ???o Nha v?? D ? Nemark.

Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 l?? l?n ??u ti??n c?? 24 ng??i tham gia, nh?ng th? t?c thu h??t kh?ng ???c g? gh? trong th?i ?i?m hi?n t?i. Ch? nh?? Ph??p ???c ??t tr??n A1, b?o v? v? ??ch Tay Ban Nha trong POT 1. Ph?n c??n l?i ???c chia l?i theo h? s? UEFA. Do s? l??ng c??c qu?c gia t?ng l??n, do ???, ?T ?T ?T odesgruppen ??t h?n, nh?ng nh??m E c?? b?n t??n l?n v?i B?, Y, Th?y ?i?n v?? Ireland.