bảng điểm vòng loại world cup 2022 Y chi?n th?ng t?i Mancini Premiere

??i tuy?n qu?c gia Y ?? th?ng 2-1 tr??c ? R?p Saudi trong tr?n ??u ??u ti??n c?a ?ng ch? ??i Neo Roberto Mancini. c??c B??i h??t World Cup 2018 Trong khi tr?? toi nay viet nam gap doi nao ch?i kh?ng ???c h??t, nh?ng ng??i ham m? Y ?? th?t b?i World Cup 2018 ?? ???c h??i l??ng trong th?i gian n??y. ??? kh?ng ch? l?? bu?i ra m?t c?a Mancini v?i t? c??ch l?? ?ng ch? c?a ??i, m?? c??n l?? s? tr? l?i c?a Mario Balotelli sau g?n b?n n?m.

https://twitter.com/azzurri/status/10012176818909184

Chi?n th?ng ch?ng l?i nh?ng ng??i tham gia World Cup

Mancini ?? ??y m?nh ?ng ch? c?a ??i c?a Gian Piero Ventura sau khi ?ng kh?i ??ng sau v??ng lo?i th?t b?i cho v??ng chung k?t ? Nga. Mancini ?? ky h?p ??ng cho ??n n?m 2020 v?? bay gi? c?? th? mong ??i ba ?i?m ??u ti??n c?a m??nh. Balotelli ?? ghi b??n th?ng ??u ti??n c?a tr?n ??u trong ph??t 22. ??i v?i anh, ??? l?? m?c ti??u th? 14 trong l?n th? 34 l. Th?c t? b??n l?: Anh ?y ?? ho??n th??nh tr?n ??u cu?i c??ng c?a m??nh t?i World Cup 2014 ? Brazil v?i Uruguay. ? Andrea Belotti (68) ?? nh?n ? hte cho Azzurri sau ??? t?i 2-0 tr??c Yehya Al Shehri (72.) cho ? R?p Saudi.

Thay ??i th? h? trong m?c ti??u

Sau khi Gianluigi Buffon, c?ng ???c bi?t ??n, c?ng ?? kh?i ??ng ??i tuy?n qu?c gia, Mancini ?? thi?t l?p b??i ki?m tra t?i St. Gallen tr??n Gianluigi Donnarumma t? AC Milan. C?u th? tr? ???c coi l?? ng??i k? th?a h?p ph??p c?a Buffon gi?a c??c b??i vi?t. ? R?p Saudi g?p nhau trong World Cup 2018 V??o ng??y 14 th??ng 6 ?? t? ch?c Nga. Trong nh??m A, ? R?p Saudi g?p ? Gypten v?? Uruguay c??ng v?i Nga.