bảng điểm ý World Cup Ball Brazza ch??nh th?c

b??n trong khung c??c v? tranh c??c C??c nh??m World Cup, s? di?n ra v??o th? S??u ng??y 6 th??ng 12 t?i Costa do Sauipe ? Brazil v? FIFA C?ng l?? B??ng ??? ch??nh th?c c?a World Cup 2014 tr??nh b??y. Sau ??? B??ng tr?? ch?i tr ? gt t??n Brazua v?? tr? th??nh nh?? s?n xu?t h??ng th? thao Adidas s?n xu?t v?? tr?c xu?t. Sau ??? H? ???c x??c ??nh b?ng m?t cu?c b? phi?u tr??n internet v?? c?? ngh?a l?? ? tr??n C?m x??c, ni?m t? h??o v?? s? ?m ??p.

C??i ??? thi?t k? Tuy nhi??n, b??ng ??? l?? Kh?ng ü Berry, K? t? IM Internet ?? ? trong H??nh ?nh ??u ti??n m??a h?? ?? xu?t hi?n. Sau ??? B??ng ??? l?? t??ng ??i so v?i ?u ti??n c?a anh ?y nhi?u m??u v?? n??n t? thi?t k? v?? M??u s?c tr??n Glucose Brazil G?i l?i. Trong v??i tu?n qua, qu? b??ng ?? ???c th? nghi?m b?i nhi?u chuy??n gia t??ch c?c, v?i m?t thi?t k? kh??c ???c s? d?ng ? ?ay.