bóng đá world cup San v?n ??ng Al-Rayyan nh? m?t World Cup 2022 ch?i ? tte (c?ng l?? San v?n ??ng Ahmed Bin Ali)

Th??nh ph? Al-Rayyan (c?ng l?? AR-Rayyan) t?i World Cup 2022 ?? cung c?p h?u h?t c??c ??a ?i?m ? Qatar. T? th??ng 11 ??n th??ng 12 n?m 2022, ba ??u tr??ng kh??c nhau l?? khung c?nh c?a World Cup Games ?? M?t trong s? ??? l?? san v?n ??ng Al-Rayyan.

San v?n ??ng Al-Rayyan (th??ng l?? San v?n ??ng AR-Rayyan) ?? xu?t hi?n t? n?m 2003 v?? c??n ???c g?i l?? San v?n ??ng Ahmed Bin Ali. Trong qu?? tr??nh phan b? World Cup cho Qatar, ??u tr??ng trong khu v?c ?? ph?i ch?u c?ng vi?c c?i t?o v?? c?i t?o l?n. Khi v??ng cu?i c??ng 2022, 40.000 kh??n gi? s? t??m th?y kh?ng gian trong san v?n ??ng Al-Rayyan, sau ??? ??u tr??ng s? ???c xay d?ng l?i t?i 20.000 PL v?? kh?ng c??n ???c quy??n g??p cho c??c gh? ph??t tri?n tr??n kh?p th? gi?i.

D? li?u & S? ki?n v? San v?n ??ng Al-Rayyan (San v?n ??ng Ahmed Bin Ali)

  • Kapazit ? t: 40.000 pl ? tze
  • Anh ?y ? ffing: 2003
  • C?ng vi?c c?i t?o: 2014 ? 2020

T?i World Cup 2022, t?ng c?ng b?y tr?n ??u di?n ra t?i San v?n ??ng Al-Rayyan, bao g?m s??u tr?n ??u nh??m v?? v??ng 16 gi?a nh??m ??u ti??n c?a Nh??m C v?? h?ng hai c?a Nh??m D.

Hai ??a ?i?m World Cup kh??c ? Al-Rayyan l?? San v?n ??ng qu?c t? Khalifa v?? San v?n ??ng th??nh ph? gi??o d?c, n?i c?ng c?? s??u tr?? ch?i v??ng s? b? v?? c??c tr?? ch?i kh??c trong giai ?o?n lo?i tr?c ti?p (? ?ay di?n ra Fu ? Ball World Cup L?ch tr??nh 2022). Sau World Cup, Al-Rayyan SC, ng??i ch?i ? gi?i ??u h??ng ??u (gi?i ??u c?a Qatar Stars), s? ch?i c??c tr?n ??u tr??n san nh?? c?a anh ?y trong san v?n ??ng Al-Rayyan.

Thi?t k? c?a san v?n ??ng Al-Rayyan ch?a nhi?u h??nh d?ng h??nh h?c ???c cho l?? ?? t??i t?o c??c y?u t? kh??c nhau c?a Qatar ?? Gi?ng nh? t?t c? c??c san v?n ??ng World Cup 2022 kh??c ? Qatar, san v?n ??ng AR-Rayyan c?ng ???c trang b? c??c c?ng ngh? King ?? l??m cho vi?c xem t?i ch? tho?i m??i nh?t c?? th?.

Th?ng tin v? ??a ?i?m World Cup al-Rayyan (AR-Rayyan)

Th? ?? c?a Qatar l?? Doha, nh?ng t?i Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng, ??c bi?t l?? al-Rayyan (c?ng l?? AR-Rayyan) s? l?? tr?ng tam. C?? ba san v?n ??ng World Cup trong th??nh ph?, trong khi Doha v?i San v?n ??ng 974 v?? San v?n ??ng Al-Thumama Ch? c?? hai tr?? ch?i World Cup. Th?c t? l?? anh ?y v?n ?? ??n Al-Khor, trong khi tr?n chung k?t World Cup di?n ra v??o ng??y 18 th??ng 12 t?i th??nh ph? Lusail.

Al-Rayyan c?? kho?ng 600.000 ng??i v?? th?m ch?? c?? nhi?u c? dan h?n th? ?? Doha. Do ??a ly n ? he (hai ti?u bang ch? c??ch nhau 9 km), m?t ranh gi?i r? r??ng th?c s? kh?ng c??n c?? th?.

Th??nh ph? c?a th??nh ph?, trong s? nh?ng th? kh??c, l?? th??nh ph? gi??o d?c, m?t t?p trung l?n, Unicampus, tr??n ??? san v?n ??ng th??nh ph? gi??o d?c c?ng ???c ??t ho?c trung tam th??ng m?i Villagio, m?t trung tam mua s?m l?n. M?t ???ng v??ng ??n th? ?? Doha l?? c?? th? b?t c? l??c n??o do N ? anh ?y v?? k?t n?i th? n?m t?t c?a DOHA Metro. Al-Rayyan c?ng n??n ??n th?m G ? Ste, ng??i ?? m? c??c khu c?a h? ? Doha.

>> T?t c? c??c ??a ?i?m World Cup 2022