bóng đá việt nam mấy giờ hôm nay C??c ??i WM 2014

32 ??i Nehmen m?t der Endrunde 2014 ? Brasilien M?t ph?n ?? ch?i danh hi?u Nh?? v? ??ch Th? gi?i b??ng ??? t? ng??y 12 th??ng 6 ??n ng??y 13 th??ng 7 n?m 2014. Ch??ng t?i c?? t?t c? 32 l ? nder cho b?n, trong gi?i ??u trong Nh??m A ??n H ???c phan ph?i, xem v?? S? th?t v?? th?ng tin quan tr?ng nh?t cho m?i qu?c gia T??m t?t cho ch??nh m??nh (b?ng c??ch nh?p v??o nh??m b?n c?? th? ??n trang chi ti?t).

Chau ?u (UEFA) G?i 13 ??i Trong cu?c ?ua cho danh hi?u ? Brazil:

Chau phi (CAF) Th??ng 5 5 l ? nder G?i n?m 2014 v?? c??c ??i n??y c?? ?? ?i?u ki?n:

Sau ??? Hi?p h?i b??ng ??? chau ?? (AFC) G?i 4 (Playoff Continental Vs. ??i Cho tr?n chung k?t World Cup 20:

Ra kh?i Ph??a Nam (Conmebol) L??i xe c??ng nhau ??n m??y ch? 5 qu?c gia (Uruguay ?? ???nh b?i Jordan trong cu?c xu?ng h?ng) v??o gi?i ??u:

B?c v?? Trung M? (Concacaf) G?i 4 ??i ??n World Cup 2014 (Mexico ?? th?ng th? trong playoff li??n l?c ??a vs New Zealand):

Tr??n Trang ph? L ? t??ng ?ng c?? s?n R?t nhi?u th?ng tin, v?? d?, t?n su?t m?t qu?c gia tham gia v??o m?t World Cup b??ng ??? v?? li?u n?? ?? c? v? danh hi?u n??y m?t ho?c nhi?u l?n. Ngo??i ra c??n c?? th?ng tin v? th??nh c?ng cho c??c cu?c thi l?c ??a nh? Gi?i v? ??ch chau ?u, Gold Cup, Asia Championship, Chau Phi Cup ho?c Copa America. N?u b?n ?? bi?t nh??m n??o c?a b?n y??u th??ch Cho Ti??u ?? World Cup l??, k nnt C?? c??c th? thao b??ng ??? World Cup th?ng b??o ? ?au t? l? c??c ??c bi?t cao. N?u b?n c?ng n??i v? c??c nh?? cung c?p c?? c??c c?a World Cup v?? World Cup v?? em ? c?? c??c th? thao N??i chung, b?n n??n gh?? qua tr??n trang b?t ??u ho?c ng??i c?? c??c.

Ronaldo Brazil l?? m?c ti??u World Cup th??nh c?ng nh?t

H??nh 1: ?I l fenomeno ??

nh? th??ng V?n c??n ??? Tr??nh ph??t ghi c?ng nh? Ghi l?i m?c ti??u Ng??i lder ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup 2014 ? Brazil. c??c b?ng c?p cho World Cup 2014 H?y xem x??t ng?n g?n, b?i v?? m?t s? ??i ph?i tham gia kh?? kh?n ?? tham gia gi?i ??u trong b?t k? s? ch?t ti?t n??o. Ch??ng t?i ???c l??m tr??n Lderprofile B?ng m?t ?o?n ng?n Quan ?i?m c?a l?ch s?, trong ??? hi?u su?t ???c phan t??ch trong tr?n chung k?t World Cup tr??c ?ay. D?a tr??n c??c d? li?u ch??nh n??y, c?ng tr??n C? h?i ti??u ?? c??c Ng??i tham d? c??c World Cup b??ng ??? ? Brazil nh?n. Khi k?t th??c h? s? c?a m?i ??i, b?n s? t??m th?y hi?n t?i ??i h??nh World Cup c??c qu?c gia v?? th?ng tin v? K?t n?i cho v??ng cu?i c??ng ?? Brazil.

K? t? khi r??t th?m c??c C??c nh??m World Cup t?i Ng??y 6 th??ng 12, ch??ng t?i c?? m?t c??i ho??n ch?nh cho b?n K? ho?ch tr?? ch?i c?a World Cup 2014. T?t c? c??c Th?ng tin v? gi?i ??u World Cup, r?t th?? v? v?i c??c ??i, c?? th? lo?i ?F ?F ??t cau h?i m?t c??ch c?n thi?t ??/Strong>. ? ??? ch??ng t?i cho b?n bi?t m?i th? v? h? Th?i gian thay ??i, c??c Kho?ng c??ch gi?a V? tr??, c?ng nh? kh?? h?u ?? Brazil. N?u b?n ?? mu?n g? c??c tr?? ch?i c?a World Cup ? Brazil, b?n v?n n??n ? b??n M?o c?? c??c th? thao cho World Cup gh?? qua.

H??nh 1: Wikimedia/Ant Nio Cruz/ABR (CC BY 3.0 BR)