bóng đá vòng loại world cup châu âu World Cup 2014 Y??u th??ch: ??c

??c l?? m?t trong nh?ng m?c y??u th??ch t?i World Cup 2014 ? BrazilTrong v??i tu?n qua, m?t s? ?i?u ?? ph??t tri?n trong qu? b??ng c?ng cho ??c Fu ? Ball NationalTeam quan tr?ng. T?i UEFA Champions League, FC Bayern ?? ph?i ch?u m?t th?t b?i r? r??ng h?n tr??c Real Madrid trong tr?n b??n k?t. Ng??i Tay Ban Nha ?? tr? th??nh chi?c ?inh quan t??i c?a t?t c? c??c ti??u chu?n c?a ??c trong m??a n??y, b?i v?? Borussia Dortmund c?ng ?? c?? m?t c??i nh??n trong tr?n t? k?t UCL ch?ng l?i nhi?u ng??i. Nh?ng s? th?t b?i c?a c??c ??i h??ng ??u c?a ??c c?ng c?? m?t t??ch c?c. Nhi?u c?u th? qu?c gia hi?n c?? th? t?p trung ho??n to??n v??o World Cup 2014 ? Brazil.

B?t ch?p s? ra ?i c?a hai ??i, th??nh c?ng qu?c t? c?a hai ??i n??y v?? th?c t? l?? nh?ng ng??i b? th??ng tr??c ?ay (Mesut ? ZIL) v?? ch?n th??ng ph?i tr? n??n ph?? h?p (Lukas Podolski) kh?ng ch? l?? m?t cho ??i tuy?n qu?c gia ??c D?u hi?u t?t . Jogi l ? w s? quy?t ??nh cho 25 ng??i ch?i c?a anh ?y trong v??i tu?n t?i, nh?ng ng??i s? ??n World Cup, nh?ng ??ng th?i anh ?y c?ng c?? th? ch?c ch?n r?ng 25 ng??i n??y l?? v? ?i?u ki?n ?? ??t ???c ti??u ?? s? ho?t ??ng.

H?m nay ?? r? r??ng r?ng s? c?? h ? rtef ? lle ? m?t s? v? tr?? v?? do ??? c?ng l?? m?t ho?c m?t ?i?u b?t ng? kh??c m?? kh?ng ai s? tin t??ng. Tuy nhi??n, to??n b? ??i ph?i v?ng ch?c ??n m?c nh?ng ng??i ch?i s? ??n Brazil cu?i c??ng n??n ?i tr??n con ???ng ho??n ch?nh v?? s? ? m?c t?t nh?t c?a h?.

Schweinsteiger l?? m?t trong nh?ng hy v?ng l?n c?a ??i DFB

H??nh 1: Bastian Schweinsteiger n??n t??m ??c cho danh hi?u World Cup

Ch? c?? s? vi ph?m c?a Mario Gomez m?i c?? th? chu?n b? ?au ??u c?a hu?n luy?n vi??n qu?c gia. Gomez b? th??ng m?t l?n n?a v??o kho?ng m??i m?t tu?n tr??c khi b?t ??u World Cup v?? hi?n ?ang ?e d?a s? r?i ra. M?c d?? ph??ng ti?n truy?n th?ng Y suy ?o??n ?? Sau khi ki?m lam ? ??u g?i tr??i ?? V?i th?c t? l?? s? ph?? v? ch?n th??ng s? ch? m?t b?n tu?n, v?i ch?n th??ng t? m??a thu v?? cu?i c??ng, r?i ro cho hu?n luy?n vi??n qu?c gia nh?ng Lu?n lu?n k?t th??c l?n. S? ch? c?? th? ???nh gi?? li?u L ? W c?? ph?i ??i m?t v?i m?i nguy hi?m n??y hay kh?ng khi ??i b??ng World Cup k?t th??c.

?ay l?? nh?ng m?o c?? c??c th? thao quanh World Cup 2014 ? Brazil

M?t trang web xay d?ng kh??c (theo ngh?a chan th?t nh?t c?a t? n??y) m? ra cho DFB t?i Qu?n World Cup. Do c?ng tr??nh m?i c?a khu ph?, ch? c?? m?t v??i vi??n ??? ? l?i ? l??ng ch??i Santo Andre v?? trong khu ph? sang tr?ng Campo Bahia. S? phong ph?? c?a cu?c s?ng c?a n?? s? ???c hi?n th? tr??n c??ng. Straosf lle, n??c u?ng b?n v?? c??c c?ng nhan kh??c nhau tr??n c?ng tr??ng xay d?ng l??m cho d? ??n n??y tr? n??n kh?? kh?n h?n. Tuy nhi??n, Ballbund FU c?a ??c v?n hy v?ng r?ng ch? ? s? ???c ho??n th??nh trong th?i gian t?t v?? kh?ng c?? bi?n ch?ng n??o trong vi?c chu?n b? cho tr?n chung k?t World Cup.

Tuy nhi??n, cu?i c??ng, v?n c?? m?c ti??u chung c?a chi?n th?ng danh hi?u, m?? t?t c? nh?ng ng??i c?? tr??ch nhi?m v?? ng??i ch?i mu?n g?i. Ch? khi t?t c? ng??i n??y k??o theo nhau, m?t chi?n th?ng danh hi?u v??o th??ng 7 m?i c?? th? l?? Realit! ??t nh?t DFB ?? l??n k? ho?ch th?i gian sau World Cup. Khi b?t ??u tr??nh ?? EM, m?t th? nghi?m ch?ng l?i Argentina ?ang ? trong ch??ng tr??nh ?? Hy v?ng l?? m?t nh?? v? ??ch th? gi?i tr? v??.

H??nh 1: Wikimedia, ? л Х Х ох ох ох ох l/ilya Khoklov/ilja Choch ? ow (CC by-SA 3.0)