bình luận chấm tivi Europameiststschafts rekord

M?c d?? World Cup ?? c?? th? nh??n v??o m?t l?ch s? quan tr?ng h?n m?t ch??t b?t ??u v??o n?m 1930, c? b?n n?m c?ng thu h??t t?t c? ng??i ham m? b??ng c?a Fu ? ba n?m sau b?n n?m khi C??p chau ?u c?a c??c qu?c gia v?? l?n th? ba l?? Gi?i v? ??ch chau ?u L?? m?t ch?c v? ??ch chau ?u nh? m?t ch?c v? ??ch chau ?u trong nhi?u tu?n d??i s? ch??nh x??c c?a n??.

Trong l?ch s? 52 n?m c?a gi?i ??u, kh?ng ch? c?? nh?ng chi?n th?ng l?n ?? ?n m?ng v?? khao kh??t nh?ng th?t b?i cay ??ng, m?? c??n lu?n c?? m?t nh?ng k? l?c m?i, m?i v?? nh?ng s? ki?n tuy?t v?i, sau ??? kh?ng ph?i l?? t?t c? nh?ng ?i?u b?t ng? n??n v?n c??n.

Th? m?n k? l?c Euro Michel Platini th??ch m?t gi?i ??u

Michel Platini l?? m?c ti??u k? l?c EM.

ABB1: Michel Platini l?? m?c ti??u k? l?c ??ng euro ? ger

B?i v?? c??c m?c ti??u trong qu? b??ng fu l?? mu?i trong s??p, ph?n ??u ti??n ???c d??nh ri??ng cho ch? ?? n??y. Ghi l?i m?c ti??u Trong l?ch s? c?a Ch?c v? ??ch Chau ?u L?? UEFA-PR c?a ng??y h?m nay Michel Platini, ng??i ?? g?p nhau ? ??t n??c c?a m??nh ? ??t n??c c?a m??nh ? ??t n??c c?a m??nh ch??n l?n v?? do ??? c?? m?t ph?n to??n di?n trong vi?c gi??nh danh hi?u. Platini, v?i t? c??ch l?? ng??i ch?i duy nh?t cho ??n nay, ?? xoay s? ?? ??t ???c m?t chi?c r??u ho??n h?o t?i m?t ngh? thu?t EM-DAS. Ch?ng l?i Nam T?, si??u sao Franz ? Sische ???c ph??p c? v? ? ph??t th? 59, 61 v?? 76. T?t nhi??n, kh?ng c?? c?u th? n??o kh??c c?? ???c ?? ghi ch??n b??n th?ng t?i m?t gi?i ??u. V?? ngay c? c??c b??n th?ng c?a c??c gi?i ??u kh??c th?m ch?? c??n kh?ng tham gia v??o cau tr??ch d?n c?a Platanis. C??c m?c ti??u cho NF c?a Marco Van Basten (1988), Alan Shearer (1996), Savo Milosevic v?? Patrick Kluivert (c? hai 2000) v?? Milan Baros (2004) l?? tr??c v?? sau Platini, h?u h?t m?t c?u th? trong tr?n chung k?t EM. G?n ?ay nh?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2012 ? Ba Lan v?? Ukraine, Fernando Torres th?m ch?? ?? ??t ???c ba b??n th?ng cho danh hi?u Torschek Nigs, ng??i ?? ??n ng??i Tay Ban Nha v?? anh c?? nhi?u m?u nh?t v?? th?i gian ch?i nh? nh?t c?a t?t c? c??c thi ??u ba M?c ti??u c?a anh ?y.

Khi n??i ??n h? s? EM, kh?ng ch? s? l??ng m?c ti??u tr?n tr?i, m?? c? c??c kh??a c?nh kh??c nh? th?i gian. V?? v?y, ng??i Nga c?? Dimitri Kiritschenko Trong cau chuy?n b??ng fu ? ?n t??ng kh?? lau d??i, nh? v??o m?c ti??u c?a anh ?y t?i Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2004 tr??c Hy L?p, ?? sau 67 giay nh?ng ng??i ch?i h??t SM?c ti??u c?a Chnellest EM ?? ??t ???c. ??ng sau n?? theo sau v?i Sergei Aleinikow, m?t ng??i ??ng h??ng Kiritschenkos, ng??i ?? ghi b??n v??o n?m 1988 cho Li??n X? ch?ng l?i Anh sau 2:07 ph??t.

??n Ng??i ch?i tr? nh?t, Ai ?? t?ng g?p m?t EM, m?c ti??u n??y kh?ng th?c s? mang l?i. ? tu?i 18 v?? 141 ng??y, Th?y S? ?? g?pOhan vonlanthen Tuy nhi??n, t?i Gi?i v? ??ch chau ?u ch?ng l?i Ph??p trong nh?ng n?m ti?p theo, nh?ng k? v?ng cao kh?ng th? t??m ra v?? bay gi? ?? kh?i ??u sau m?t cu?c phi??u l?u v?i c??c cau l?c b? kh??c nhau ? Y, ? Sterreich, H?? Lan v?? Colombia m?t l?n n?a ? qu?? h??ng c?a anh ?y? Gi?i ??u th? hai. L ? ngst khi ngh? h?u l?? ch?ng l?i n?? ? ldest em screch c?a m?i th?i ??i, ? ???c th?m v?n nhi?u h?n Ivica vastic. Vastic, ng??i ?? t?n c?ng Ba Lan sau 38 v?? 257 ng??y sau 38 v?? 257 ng??y, ?? k?t th??c s? nghi?p t??ch c?c c?a m??nh trong m?t n?m.

H?? Lan k? ni?m chi?n th?ng cao nh?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u

7-1 c?a ??c ch?ng l?i Brazil trong B??n k?t c?a World Cup 2014 Cho ??n nay, kh?ng c?? chi?n th?ng gi?t gan t??ng ???ng trong l?ch s? Gi?i v? ??ch chau ?u trong l?ch s? World Cup. N??i chung Th??nh c?ng cao nh?t ?? th??nh c?ng v??o n?m 2000 n??c H?? Lan v?i m?t 6: 1 Trong t? k?t ch?ng l?i Nam T?, m?? c?ng v? gi?? tr? khi k?t n?i ch? nh??. Ngo??i ra, c?? ba chi?n th?ng 5-0 trong c??c tr?? ch?i v??ng s? b?. Chi?n th?ng cu?i c??ng cao nh?t c?? t? 4: 0 Tay Ban Nha tr??n Y t? n?m 2012 v?? nh? ???c bi?t ??n ng??y nay, ??ng th?i ?i?m hen v?? s? k?t th??c c?a s? th?ng tr? c?a Tay Ban Nha tr??n th? gi?i Fu ? Ball.

Fernando Torres ??t hai tr?? ch?i end end end

Fernando Torres v?? Juan Mata ? m?c ti??u trong tr?n chung k?t Euro 2012

H??nh 2: Fernando Torres trong tr?n chung k?t c?a EM 2012

T?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2012, Xabi Alonso, Iker Casillas, Cesc F à Bregas, Andr é s Iniesta, Sergio Ramos, David Silva, Fernando Torres v?? Xavi l?? t??m c?u th? trong tr?n chung k?t, b?n n?m tr??c t?i Tay Ban Nha 1: 0 . Kh?ng c?? c?u th? c?a qu?c gia n??o kh??c c?? th? gi??nh ch?c v? ??ch chau ?u hai l?n. C?u th? b??ng ??? Fernando TorresNg??i ?? g?p c? hai n?m 2008 v?? n?m 2012 l?? c?u th? duy nh?t ghi b??n th?ng trong hai tr?n chung k?t EM.

C??c c?u th? c?? nhi?u nh?t ? tzen t?i tr?n chung k?t EM kh?ng ??n t? m?t trong hai K? l?c chi?n th?ng ??c v?? Tay Ban Nhang??i ?? gi??nh ???c ba danh hi?u m?i. Ng??i Ph??p Lilian Thuram v?? th?p h?n Edwin van der Sar B? tranh c?i t? n?m 1996 ??n 2008 16 tr?? ch?i t?i tr?n chung k?t EM.

B? tr?ng ph?t h??nh ph?t ? e v?? vi?c sa th?i nhanh nh?t em

N?u c??c h? s? v? b?n ch?t t??ch c?c cho ??n nay, c?ng c?? nh?ng s? ki?n m?? nh?ng ng??i b? ?nh h??ng mu?n nh??n th?y ??t h?n. Ngo??i ra, B??n k?t EM 2000 ch?c ch?n s? ?i t? quan ?i?m c?a H?? Lan, khi ng??i Y ch?i ??ng h?n t? ph??t th? 34 trong m??a gi?i Regul ? Rens v??o l??c 0-0 Frank de Boer v?? Patrick Kluivert Kh?ng th? bi?n ??i m?t h??nh ph?t m?i, ?? h??nh ph?t ph?i quy?t ??nh. V?? trong l?n n??y l?i th?t b?i De Boer, Jaap Stam v?? Paul Bosvelt Th??m ba ng??i H?? Lan ?? T?iKh?ng c?? tr?? ch?i EM n??o kh??c ?? trao m?t ??i cho h??nh ph?t.

C?ng kh?ng h?nh ph??c v?i EM 2000 s? Mateja Kezman H?y nh? r?ng, ng??i ch? trong tr?? ch?i Nam T? ch?ng l?i Na Uy 37 giay sau khi thay th? c?a anh ?y V?? m?t l?i gi?i thi?u ???c khai hoang ch?ng l?i Erik Mycland M??u ?? t? h??nh vu?ng.

?ay l?? m?t sau c?a quan ?i?m c?a EM t? v?ng

H??nh1: Wikimedia, ?Елен а а а а (CC by-SA 3.0)
ABB2: Wikimedia, ?С т ни Ве дми дь дь дь дь дь дь (CC by-SA 3.0) ?