argentina world cup 2022 Ricky Martin Pr ? ?? g?i b??i h??t c?a m??nh cho World Cup 2014

Ricky Martin h??t b??i h??t World Cup Vida

H??nh 1: Ricky Martin Pr ? ?? g?i b??i h??t World Cup c?a anh ?y ?V ida ??/P>

Nh?ng con chim s? ?? huyt s??o t? ng??i tran tr?ng, bay gi? con m??o ?? ra kh?i bao t?i. Sau Pitbull,, Aloe Blacc v?? r?ng r?m ? nigin Melanie mever, Ricky Martin hi?n c?ng ?? g?i m?t b??i h??t ??n Fu ? World Cup 2014 ? Brazil. B?n hit m?i nh?t c?a anh ?y s? l?? c??i t??n ?V ida ??

T?i mong ch? d? ??n n??y. Khi n??i ??n m?t b??i h??t World Cup, ch? c?? Magical m?i c?? th? ra m?t ?? Schw ? RMT Martin ?? qua b??i h??t cho v??ng cu?i c??ng.

Video ch??nh th?c c?a b??i h??t World Cup c?a Ricky Martin

T?i ?ay b?n c?? th? xem video cho World Cup c?a Ricky Martin

N?m xoilac link1998, ng?i sao Latino ?? h??t b??i h??t ch??nh th?c cho World Cup Fu ? Ball ? Ph??p. Hit c?a anh ?y ?? Strong> la copa de la vida?? Sau ???, anh ?y ?? l??m cho anh ?y t? m?t ng??y kh??c ??n th? gi?i kh??c. M?t th? gi?i kh??c, anh ta ?? ??t ???c r?t ??t v?i ?? ai Ricky Martin iM ?? khu ti?ng ??c t? N ? Chster n ? Anh ?y mu?n xem, m?t v?? cho ng??i Vienna B??ng s?ng B?o m?t n?i 42 n?m s? x?y ra trong n?m nay.

H??nh 1: Wikimedia, Brian (CC BY-SA 2.0)