terrorblade dota 2 Trình độ chuyên môn World Cup. Lịch trình Nam Mỹ - 2015-2017

ngày Trang Chủ Xa kết quả
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 10:00 tối Bolivia - Uruguay 0: 2
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 10:30 tối Colombia - Peru 2: 0
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, 23:00 Venezuela - Paraguay 0: 1
9.10.2015, 01:30 Chile - Brazil 2: 0
9.10.2015, 02:00 Argentina - Ecuador 0: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
10/13/2015, 23:00 Ecuador - Bolivia 2: 0
14/10/2015, 01:00 Uruguay - Colombia 3: 0
14/10/2015, 02:00 Paraguay - Argentina 0: 0
14/10/2015, 03:00 Brazil - Venezuela 3: 1
14/10/2015, 04:15 Peru - Chile 3: 4
ngày Trang Chủ Xa kết quả
11/12/2015, 9:00 tối Bolivia - Venezuela 4: 2
11/12/2015, 10:00 tối Ecuador - Uruguay 2: 1
13.11.2015, 00:30 Chile - Colombia 1: 1
14/11/2015, 01:00 Argentina - Brazil 1: 1
14/11/2015, 03:15 Peru - Paraguay 1: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
17/11/2015, 9:30 tối Colombia - Argentina 0: 1
17/11/2015, 10:00 tối Venezuela - Ecuador 1: 3
18/11/2015, 00:00 Paraguay - Bolivia 2: 1
18/11/2015, 00:00 Uruguay - Chile 3: 0
18/11/2015, 01:00 Brazil - Peru 3: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
24/03/2016, 9:00 tối Bolivia - Colombia 2: 3
24/03/2016, 10:00 tối Ecuador - Paraguay 2: 2
25/03/2016, 00:30 Chile - Argentina 1: 2
25/03/2016, 03:15 Peru - Venezuela 2: 2
26/03/2016, 01:55 Brazil - Uruguay 2: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
29/03/2016, 10:30 tối Colombia - Ecuador 3: 1
30/03/2016, 01:00 Uruguay - Peru 1: 0
30/03/2016, 01:30 Argentina - Bolivia 2: 0
30/03/2016, 01:30 Venezuela - Chile 1: 4
30/03/2016, 02:45 Paraguay - Brazil 2: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
1.09.2016, 10:00 tối Bolivia - Peru 0: 3
1.09.2016, 10:30 tối Colombia - Venezuela 2: 0
1.09.2016, 23:00 Ecuador - Brazil 0: 3
2.09.2016, 01:30 Argentina - Uruguay 1: 0
2.09.2016, 02:00 Paraguay - Chile 2: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
09/7/2016, 01:00 Uruguay - Paraguay 4: 0
09/7/2016, 01:30 Chile - Bolivia 3: 0
09/7/2016, 01:30 Venezuela - Argentina 2: 2
09/7/2016, 02:45 Brazil - Colombia 2: 1
09/7/2016, 04:15 Peru - Ecuador 2: 1
bảng xếp hạng fifa tháng 5 bảng xếp hạng fifa tháng 5
ngày Trang Chủ Xa kết quả
6.10.2016, 23:00 Ecuador - Chile 3: 0
7.10.2016, 01:00 Uruguay - Venezuela 3: 0
7.10.2016, 01:30 Paraguay - Colombia 0: 1
7.10.2016, 02:45 Brazil - Bolivia 5: 0
7.10.2016, 04:15 Peru - Argentina 2: 2
bảng xếp hạng fifa tháng 5
ngày Trang Chủ Xa kết quả
11/11/2016, 10:00 tối Bolivia - Ecuador 2: 2
11/11/2016, 10:30 tối Colombia - Uruguay 2: 2
12/12/2016, 01:30 Chile - Peru bảng xếp hạng fifa tháng 5 2: 1
12/12/2016, 01:30 Argentina - Paraguay 0: 1
10/12/2016, 02:30 Venezuela - Brazil 0: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
10.11.2016, 9:30 tối Colombia - Chile 0: 0
11/11/2016, 00:00 Uruguay - Ecuador 2: 1
11/11/2016, 00:30 Paraguay - Peru 1: 4
11/11/2016, 00:30 Venezuela - Bolivia 5: 0
11.11.2016, 00:45 Brazil - Argentina 3: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
15/11/2016, 9:00 tối Bolivia - Paraguay 1: 0
15/11/2016, 10:00 tối Ecuador - Venezuela 3: 0
Ngày 16 tháng 11 năm 2016, 00:30 Chile - Uruguay 3: 1
Ngày 16 tháng 11 năm 2016, 00:30 Argentina - Colombia 3: 0
Ngày 16 tháng 11 năm 2016, 03:15 Peru - Brazil 0: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
23/03/2017, 9:30 tối Colombia - Bolivia 1: 0
03/24/2017, 00:00 Paraguay - Ecuador 2: 1
03/24/2017, 00:00 Uruguay - Brazil 1: 4
21/24/2017, 00:30 Argentina - Chile 1: 0
21/24/2017, 00:30 Venezuela - Peru 2: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
28/03/2017, 10:00 tối Bolivia - Argentina 2: 0
28/03/2017, 23:00 Ecuador - Colombia 0: 2
29/03/2017, 00:00 Chile - Venezuela 3: 1
29/03/2017, 02:45 Brazil - Paraguay 3: 0
29/03/2017, 04:15 Peru - Uruguay 2: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
08/08/2017, 23:00 Venezuela - Colombia 0: 0
1.09.2017, 00:30 Chile - Paraguay 0: 3
1.09.2017, 01:00 Uruguay - Argentina 0: 0
1.09.2017, 02:45 Brazil - Ecuador 2: 0
1.09.2017, 04:15 Peru - Bolivia 2: 1
ngày Trang Chủ Xa kết quả
5.09.2017, 10:00 tối Bolivia - Chile 1: 0
5.09.2017, 10:30 tối Colombia - Brazil 1: 1
5.09.2017, 23:00 Ecuador - Peru 1: 2
09/6/2017, 01:30 Argentina - Venezuela 1: 1
09/6/2017, 02:00 Paraguay - Uruguay 1: 2
ngày Trang Chủ Xa kết quả
5.10.2017, 10:00 tối Bolivia - Brazil 0: 0
5.10.2017, 23:00 Venezuela - Uruguay 0: 0
6.10.2017, 01:30 Colombia - Paraguay 1: 2
6.10.2017, 01:30 Chile - Ecuador 2: 1
6.10.2017, 01:30 Argentina - Peru 0: 0
ngày Trang Chủ Xa kết quả
11/11/2017, 01:30 Paraguay - Venezuela 0: 1
11/11/2017, 01:30 Brazil - Chile 3: 0
11/11/2017, 01:30 Ecuador - Argentina 1: 3
11/11/2017, 01:30 Peru - Colombia 1: 1
11/11/2017, 01:30 Uruguay - Bolivia 4: 2

Tất cả thời gian: CEST