90 phút chấm tv San v?n ??ng Olympic ? Sotchi

Sotchi ?? c?? m?t s? nghi?p ?n t??ng nh? m?t ??a ?i?m trong v??i n?m. N?m 2014, Th? v?n h?i m??a ??ng ?? di?n ra ? ?ay. Trong c??ng n?m ???, l?n ??u ti??n m?t cu?c ?ua C?ng th?c 1 ?? ???c t? ch?c t?i th??nh ph?. Ngo??i ra, m?t ng??i c?ng l?? m?t trong nh?ng ??a ?i?m c?a Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng 2018. San v?n ??ng Olympic 2013 ???c ch?i v??o n?m 2013. ?i?u ??? ban ??u ???c ?i?u ch?nh cho c??c cu?c thi m??a ??ng v?? do ??? ph?i ???c xay d?ng l?i r?ng r?i. C?ng vi?c li??n quan n??n ???c ho??n th??nh trong n?m 2017. Tuy nhi??n, c?ng vi?c ch?u ??p l?c th?i gian nh?t ??nh, v?? Sotchi c?ng n??n ???c ch?i trong Cup Li??n minh.

San v?n ??ng Olympic Sotchi San v?n ??ng WM

Wikipedia, Skas (CC BY-SA 4.0) ?? San v?n ??ng Olympic ? Sotchi

Khu?n m?t c? b?n c?a san v?n ??ng kh?ng ???c ch?m v??o. C??c tr?? ch?i nh? c?a AU ? Enfassade, c?? r?t nhi?u ng??i t?i Th? v?n h?i Olympic, c?ng n??n ???c nh??n th?y t?i World Cup. C?ng vi?c ch? y?u li??n quan ??n vi?c t?o ra ??i t??ng m?i. ? Sotchi, 47.659 ng??i n??n c?? c? h?i theo d?i Th? v?n h?i t?i World Cup 2018 tr??n ??u tr??ng.

Ai s? gi??nh ???c World Cup ? Nga? ?ay l?? t?t c? m?i th? v? T? l? c??p th? gi?i 2018

D? li?u v?? s? th?t v? San v?n ??ng Olympic

  • Kapazit ? T: 47.659
  • Anh ?y ? ffing: 2013 ?? M?i ? ffing: N?m ??u ti??n ? lften 2017
  • ??i: Nga
  • Chi ph??: 779 tri?u ?? la + 63,5 tri?u ?? la chi ph?? c?i t?o

Trong khi Cup Li??n minh, c? hai nh??m s? ch?i ? Sotchi. Cho ??n nay, ch? c?? m?t tr?n ??u trong san v?n ??ng Olympic ?? ???c l??n k? ho?ch cho World Cup: v??o ng??y 15 th??ng 6 n?m 2018, nh??m B s? l?? kh??ch m?i ? ?ay.

M?i th? v? ??a ?i?m Sotchi 2018

Sotchi z ? hlt kho?ng 340.000 dan v?? n?m tr??n Bi?n ?en. Th??nh ph? ?ang hlting dan s?. Tr??n th?c t?, c? ?y c?? nh?n ???c bi?t danh ?R Iviera c?a Bi?n ?en ? kh?ng? Ngo??i ph??p l?, Sotchi c??n cung c?p nhi?u ng??i sinh ra l?ch s? nh? Nh?? th? Archangel-Michael ho?c Nh?? th? Ch??nh th?ng Nga c?a St. Vladimir. C??c cu?c ?i d?o trong ngan h??ng k??o d??i L ? dt v? ?? ?i b?.

Trong nh?ng n?m g?n ?ay, r?t nhi?u ?i?u ?? ???c xay d?ng ? Sotchi, ??c bi?t l?? v?? c??c s? ki?n tuy?t v?i th? thao. H? th?ng kh??ch s?n sang tr?ng n??i ri??ng ?? ???c t?o ra. Th??nh ph? ti?p t?c ph??t tri?n ??u ??n tr??c m?t kh??ch. C? ?y ??c bi?t l?? ?i?u n??y v?i PR ? Sident Vladimir Putin c?a Nga, ng??i ?? ?i?u ch?nh m?nh m? c? ?y. Sotchi ???c cho l?? th??nh ph? y??u th??ch c?a m??nh, ?ng n??i.

??n m?t sau c?a quan ?i?m c?a World Cup 2018 ch?i tten.