đội tuyển việt nam gặp uae lúc mấy giờ M?c d?? c?? m?t h?n ng?ch m?nh m?, kh?ng c?? c? h?i cho Kevin Volland trong ??i tuy?n qu?c gia?

Ch? c??n h?n b?n th??ng m?t ch??t cho ??n khi b?t ??u Gi?i v? ??ch chau ?u 2021, trong ??? v?n ch?a r? li?u v?i kh??n gi? v?? theo k? ho?ch trong zw ? lf kh??c nhau ??a ?i?m EM 2021 c?? th? ???c ch?i. Trong khi m?t quy?t ??nh hi?n ???c l??n k? ho?ch v??o ??u th??ng T? World Cup Quali 2022 Cung c?p m?t c??i nh??n sau s?c v? k? ho?ch nhan s? c?a hu?n luy?n vi??n cho tr?n chung k?t Gi?i v? ??ch chau ?u.

?i?u n??y c?ng ???c ??p d?ng ??c bi?t cho ??i tuy?n qu?c gia ??c, b?i v?? n?u hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim l v?n quy?t ??nh r?ng b? ba nh?? v? ??ch th? gi?i Mats Hummels, Jerome Boateng v?? Thomas Mefler to??n b? ho?c m?t ph?n Jersey ??c ?? l?y l?i, sau ??? tr??c c??c tr?n ??u v?i Iceland (25 M ? RZ), trong Rum ? Nien (28 M ? RZ) v?? ch?ng l?i B?c Macedonia (31. M ? RZ). Li??n quan ??n ba tr?? ch?i n??y, ?? c? ??u ti??n c?a Jamal Musiala c?? th? hi?u ???c, s? ?u ??i m?? Fu ? Ball-Bund (DFB) c?a ??c hi?n ?ang c?? v?i Hi?p h?i Anh FA K.

Kh?ng c?? ph??ng ti?n c? ?i?n -???c k??ch th??c trong t?m nh??n

V? cu?c t?n c?ng, c?? th? gi? ??nh r?ng L ? W s? ti?p t?c d?a v??o m?t lo?t ba ng??i linh ho?t v?? l?? l?a ch?n ??u ti??n v?i Serge Gnabry, Leroy Sane v?? Timo Werner. Ngo??i Luca Waldschmidt, Werner l?? k? t?n c?ng duy nh?t ???c ???o t?o trong ??i h??nh, m?c d?? Gnabry t? L ? W c?ng ?? ???c s? d?ng nhi?u l?n trong Trung tam Storm.

??i tuy?n qu?c gia ??c, m?t kh??c, v?n kh?ng c?? lo?i trung b??nh c? ?i?n, v?? v?n l?? Miroslav Klose cho ??n World Cup 2014. Trong Bundesliga kh?ng c?? ng??i ch?i n??o trong danh m?c n??y cho ??i EM. Nils Petersen, trong danh s??ch TORJ theo ti?n v? t?n c?ng Mevller v?? Lars Stindl, c?u th? t?t th? ba c?a ??c, sau hai ng??i A-l ? nderpiele v??o n?m 2018, h?u nh? kh?ng c?? ch? ?? n??o ??t trong anh ta kh?ng th? b?t ??u t??m hi?u.

Volland ? d?ng ?n t??ng

Th??ng xuy??n g?p nhau ? Bundesliga, trong khi ???, Kevin Volland, ng??i ?? ch?i tr?n cu?i c??ng trong m??i tr?n ??u c?a anh ?y v??o th??ng 11 n?m 2016 l??c 0-0 tr??c Y. K? t?n c?ng, ???c chuy?n ??i b?i Bayer Leverkusen v??o m??a h?? n?m ngo??i th??nh Monaco, g?n nh? ?? t? b? hy v?ng c?a anh ?y v? s? tr? l?i trong ??i tuy?n qu?c gia sau s? v?ng m?t lau d??i n??y v?? nh?ng y??u c?u v? c? h?i cho 28 n?m

https://twitter.com/soccermanager/status/1357828686117040130

V?? ly do ch??nh ???ng, c?? m?t c? s? ??y ?? trong Franz ? Sischen Ligue 1 v?i m??i m?t b??n th?ng v?? t??m m?u trong 21 tr?n ??u tr??n c??c c?u th? t?n c?ng xu?t s?c. Trong v??i tu?n qua, ??c bi?t, Bavaria Bayer s? c?? h??nh d?ng ?n t??ng v?i s??u b??n th?ng v?? h? tr? FUNF trong t??m tr?n ??u, m?? Werner g?n Chelsea v?? Waldschmidt t?i Benfica Lisbon kh?ng kh?ng ??nh, ch?ng h?n.

Tuy nhi??n, hu?n luy?n vi??n qu?c gia kh?ng c??n l?? m?t ph?n c?a Volland v?? ?i?u ??? kh?ng c??n c?? th? n?a, ?i?u n??y kh?ng n??i l??n th?c t? l?? Fu -wing -wing c?a Fu ? v?n ???ng vai tr?? trong k? ho?ch c?a m??nh. N?u Volland ti?p t?c kh??a h?c c?a m??nh ? Ligue 1, l ? W s? g?i m?t c??i nh??n g?n h?n tr??n bi??n gi?i qu?c gia ??n Ph??p tr??c ??ng euro.

>> c??c m?c y??u th??ch cho Em 2021 m?c ti??u gi?ng nh? ? nig trong t?ng quan