đội tuyển qatar M?o c?? c??c: ??c so v?i Scotland 07.09.2014

Nh?? v? ??ch th? gi?i ??c b?t ??u v??o t?i Ch? nh?t l??c 8:45 t?i b?ng c?p cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 t?i Ph??p. ??i th? trong C?ng vi??n T??n hi?u Iduna Hei ? T Scotland. Hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim l ? w hy v?ng s? b?t ??u th??nh c?ng v?i tr??nh ?? chuy??n m?n, nh?ng ph?i l??m m?? kh?ng c?? b? ba Philipp Lahm, b?i Mertesacker v?? Miroslav Klose, ng??i ?? k?t th??c s? nghi?p c?a ??i tuy?n qu?c gia sau World Cup th??nh c?ng.

M?o c?? c??c cho ??c Scotland em Quali

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
Logo nh?? cung c?p c?? c??c ??t c??c Bet365Th?ng tin1.128,517??t c??c ?? ?i?u ki?n
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinTh?ng tin1.138,2516??t c??c ?? ?i?u ki?n
Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenTh?ng tin1.12816EM 2016 Bet ?? ?i?u ki?n
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoTh?ng tin1.138,518EM 2016 Bet ?? ?i?u ki?n

Xem tr??c tr?? ch?i ??c ch?ng l?i Scotland

??c, m?c d?? phong tr??o c?a b? ba, Mertesacker, Klose kh?ng ph?i lo l?ng v? t??ng lai. ??i h??nh hi?n t?i c?? ??y ?? c??c c?u th? l?p h?c th? gi?i v?? nhi?u t??i n?ng ?? di?n ra t? b??n d??i. M?t v?? d? ho??n h?o l?? Christoph Kramer, ng??i g?n nh? nh?y l??n chuy?n t??u World Cup v?? ?? ? tr??n m?i c?a m?i ng??i k? t? ???. Ngo??i ra, ?ng ch? c?a ??i L ? W Marco Reus ?? tr? l?i tr??n m?t ??t, ng??i ph?i b? l? World Cup ? Brazil. Mario Gomez c?ng c?? th? ???c t??m th?y trong ??i h??nh DFB. Sau khi ghi l?i c??c m?c ti??u k? l?c, m?t b??c h?p ly c?a hu?n luy?n vi??n qu?c gia. Vi?c ?? c? Antonio l?? m?t ch??t ??p ??o h?n trong ??i ng?. Sau khi nhi?u ng??i ?i?u h??nh ph??ng th?, L ? W tin t??ng v??o Stuttgart Professional. Nh?ng kh?ng ch? c?? m?t s? thay ??i trong DFB trong ??i h??nh. Tr? ly hu?n luy?n vi??n tr??c ?ay Hansi Flick ?? tr? th??nh gi??m ??c th? thao v?? ???c thay th? b?i Thomas Schneider. Ng??i ???n ?ng m?i tr??n L ? WS ?? ???o t?o VFB Stuttgart m??a tr??c. Cu?i c??ng, l?? Bastian Schweinsteiger ?? b? nhi?m ch??ng m?i c?a ??i tuy?n qu?c gia.

Trong nhi?u n?m, n?u kh?ng ph?i l?? nhi?u th?p k?, ng??i ta c?? th? n??i v? m?t cu?c kh?ng ho?ng trong b??ng Scotland. ??? l?? m?t bi?n m?t v?nh c?u r?ng ng??i Scotland c?? th? ?? ?i?u ki?n cho m?t v??ng cu?i c??ng. ?ay l?? l?n cu?i c??ng v??o n?m 1998 t?i World Cup ? Ph??p. V?? v?y, ??t nh?t m?t ng??i d??ng nh? ?? t??m th?y m?t ?i?m t?t ? ?ay. ??i quan Tartan kh?ng ch??nh x??c ???c ban ph??c v?i c??c ng?i sao. Nh?ng c??i t??n n?i b?t nh?t l?? Darren Fletscher c?a Manchester United v?? Steven Naismith t? FC Everton r?ng h? s? t??m th?y ??i ?? th??nh c?ng v?i ??c ? Dortmund, nh?ng c?? th? b? nghi ng?. R?t cu?c, c??c tr?? ch?i th? s??u m?i nh?t ?? kh?ng thua BraveHearts v?? b?n l?n h? kh?ng th?a nh?n m?t m?c ti??u. Ng??i Scotland c?ng s? t??m ki?m s? c?u r?i c?a h? ??i v?i ph??ng th? ch?ng l?i ??c. Tuy nhi??n, b?n kh?ng c?? g?? ?? thua tr??c nh?? v? ??ch th? gi?i Overm.

B?n c?? th? nh?n t?t c? th?ng tin v? nh??m D ? ?ay. ?

Ch?i chi ti?t:
??c ch?ng l?i Scotland
Tr??nh ?? chuy??n m?n, Tr??nh ?? tr?n ??u ??u ti??n
Ng??y 7 th??ng 9 n?m 2014, 8:45 t?i
T??n hi?u Iduna-park, Dortmund

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:

N??c ??c: M?i ??
Hu?n luy?n vi??n: Joachim L ? W

Scotland: Marshall ?? Whitaker, Greer, Martin, Hutton ?? Anya, McGregor, D. Fletcher, Morrison ?? S. Fletcher, Naismith
Hu?n luy?n vi??n: Gordon Strachan

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • ??c ?? th?ng tr?n ??u cu?i c??ng v?i Scotland 2-1 n?m 2003
  • ??c ph?i l??m m?? kh?ng c?? ch??ng m?i, Bastian Schweinsteiger
  • Scotland ?? kh?ng thua s??u tr?n g?n ?ay
  • K? l?c v?nh c?u n??i g?n v?i ??c ?? 6 chi?n th?ng 4 ???nh b?i 5 tr?n h??a

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i:

Sau khi gi??nh chi?n th?ng t?i World Cup 2014 ? Brazil, ??c ?? t? tin v??o m??p tr??n c??ng c?a m?i d??i. Ngo??i ra, l?i th? nh?? v?? ??i h??nh r? r??ng t?t h?n n??i cho DFB. Ngay c? khi kh?ng c?? Lame, Mertesacker v?? Klose, ng??i ??c s? kh?ng c?? v?n ?? g?? v?i m?t ??i nh? Scotland. M?o c?a t?i do ??? r?t r? r??ng: ??c s? d? d??ng gi??nh chi?n th?ng. Tr?? ch?i k?t th??c 4: 1 cho l?a ch?n DFB.

Quay l?i c??c m?o c?? c??c t?ng quan