đổi lịch EM Tr??nh ?? chuy??n m?n

Trong nh??m G, ? Sterreich c?? th? ???c t??m th?y m?t l?n n?a. Alpenl ? ndler m?t l?n n?a s? ??i ph?? v?i Th?y ?i?n, m?? b?n ?? g?p trong v??ng lo?i cho World Cup 2014. Ng??i Scandinavi ?? c?? k?t th??c t?t h?n cho ch??nh h?, ??t nh?t l?? cho ?i?u ??? Playoff c?? th? ?? ?i?u ki?n v?? ? ch?t t?i World Cup ?? xem. L?n n??y n?? n??n ch?y kh??c nhau cho ? fb. Tr??n ???ng ??n Ph??p, Nga, Montenegro, C?ng h??a Moldova v?? Lichtenstein c?ng ph?i b? b? l?i ph??a sau.

?ay l?? nh?ng ??i c?a nh??m tr??nh ?? E

Sterreich

C?? ph?i l?n ??u ti??n nh?y t?i Gi?i v? ??ch chau ?u?H?u nh? kh?ng th? tin ???c, nh?ng ???ng, ? Verreich ch?a bao gi? c?? th? t? m??nh ?? ?i?u ki?n cho m?t gi?i v? ??ch chau ?u. B?n ch? ? ??? m?t l?n v?i m?t euro, n ? c?? th? v??o n?m 2008 v?i t? c??ch l?? ng??i t? ch?c. N?u n?? d?a tr??n ?ng ch? c?a nh??m Marcel Koller, th?c t? n??y s? nhanh nh?t c?? th?. C??c c? h?i ?? t?ng ???ng k? sau khi t?ng t? 16 ??n 24 ng??i tham gia. V?i Nga v?? Th?y ?i?n, m?nh m?, nh?ng kh?ng ph?i l?? ??i th? qu?? m?c trong cu?c ??u tranh cho ch??ng tr??nh khuy?n m?i kh?ng b? b?t. T? Pot Four, ??i th? Montenegro c?? kh? n?ng nh?t ?? b? l?i k??o ??n ng??i c?? kh? n?ng nh?t. Tuy nhi??n, kh?ng c?? g?? ph?i ??t ch??y ch?ng l?i C?ng h??a Moldova v?? Liechtenstein. ??i h??nh c?a C?ng h??a Alpine c?? ??y ?? c??c quan ?o??n t? Bundesliga c?a ??c. Tr??n h?t, David Alaba, ng??i ?ang ? Bavaria v?? ?? l?? ng??i chi?n th?ng nhi?u nh?? v? ??ch v?? Cup m?c d?? tu?i tr? v?? c?? th? gi??nh chi?n th?ng Champions League v??o n?m 2013.

Nga

Nga ???c y??u th??ch trong nh??m Quali GNga l?? ??i duy nh?t tham gia tr?n chung k?t World Cup 2014 v?? v?i th??nh c?ng ???c b??o c??o. V?i m?t tr?n h??a v?? hai th?t b?i, ??i ?? h??t v?? h??t v?? kh?ng c?n thi?t d??i ??u m?i c?a HLV Fabio Capello. Cho ??n World Cup ? ??t n??c c?a ri??ng m??nh 2018, Sbornaja mu?n tr? th??nh m?t ?ng c? vi??n nghi??m t??c cho danh hi?u n??y. Tuy nhi??n, hi?n t?i c?? nh?ng th? gi?i gi?a tuy??n b? v?? th?c t?. Nga ? r?t xa ?? gi??nh gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng nh? chi?n th?ng Olympic c?a Brazil trong kh??c c?n c?u tr??n b?ng. M?t c?ng vi?c kh?? kh?n ?ang ch? ??i ng??i Nga trong nh??m G can b?ng ?? ?? ?i?u ki?n tham gia Euro ? Ph??p. M?i th? ??u c?? th? gi?a v? tr?? ??u ti??n v?? ba.

Th?y ?i?n

Th?y ?i?n ph?i ??n Ph??p cho ??ng euroL?n th? hai li??n ti?p, Th?y ?i?n ?? ???c r??t ra ? v??ng lo?i cho v??ng cu?i c??ng v?i ? Sterreich. C??c gi?? tr? th?c nghi?m cho ng??i Th?y ?i?n l?? t??ch c?c. Th?y ?i?n ??t v? tr?? th? hai trong nh??m sau ??c, nh?ng sau ??? ?? th?t b?i v?i B? ???o Nha. Trong tr??nh ?? chuy??n m?n cho Euro 2016 t?i Ph??p, m?c ti??u r?t r? r??ng: chi?n th?ng c?a nh??m v?? do ???, m?t v?? tr?c ti?p cho v??ng cu?i c??ng n??n l??. Ng?i sao kh?ng th? tranh c?i c?a ??i l?? Zlatan Ibrahimovic. Tr??c khi tr??nh ?? b?t ??u, Stuck ?? ch?i 98 tr?n cho ??t n??c c?a anh ?y v?? ghi 48 b??n th?ng. N?u Ibrakadibra g?p nhau nh? th??ng l?, kh?ng c?? g?? c?n tr? s? tham gia c?a Th?y ?i?n v??o v??ng chung k?t n?m 2016.

H?y xem k? ho?ch tr?? ch?i v?? k?t qu? c?a tr??nh ?? EM

Montenegro

C? Montenegro | EM Tr??nh ?? chuy??n m?nMontenegro z ? hlt c?? l? v?i c??c ??i di?n St ? rksten ?? ???c r??t ra kh?i n?i th? t?. ??t n??c n??y l?? th??nh vi??n c?a UEFA t? n?m 2007 v?? ?? ra san 21 l?n trong 55 l?n ra san, 16 l?n ?i?m v?? 18 tr?n ?? b? m?t. N?m 2011, n?? ch? th?t b?i do C?ng h??a S??c trong v??ng playoff v? tr??nh ?? cho n?m 2012 EM 2012 t?i Ba Lan v?? Ukraine. Nh??m nghi??n c?u ?ang vui t??i m?t c??ch vui t??i, ??c bi?t l?? v? cu?c t?n c?ng m?? Montenegrin c?? ch?t l??ng c?a h?. Stevan Jovetic v?? Mirko Vucenic l?? n?i th?t c?a b??ng Montenegrin. C?? th? t?t l?? Montenegro ??m b?o m?t ü berry v?? m?t trong ba ??i ???c phan lo?i ph??a sau.

C?ng h??a Moldova

Moldova ch? l?? m?t con sake trong nh??m GNgo??i ra Moldova kh?ng nh?t thi?t ph?i ?i ??n ??nh s??ng nh?t, c?? th? ???c r??t ra t? Pot 5. Trong tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2014, ba chi?n th?ng (2 l?n tr??c San Marino v?? Montenegro) v?? hai tr?n h??a (Ba Lan, Ukraine) ?? ??t ???c. Trong cu?c ??u tranh cho ch??ng tr??nh khuy?n m?i, c??c Moldauers tr? th??nh y?u t? quy?t ??nh.

Liechtenstein

Liechtenstein kh?ng c?? c? h?i trong nh??m GTr?ng th??i l??n c?a Liechtenstein theo truy?n th?ng ???c r??t ra kh?i n?i cu?i c??ng. C? h?i l?n n??y kh?ng ch?m d?t tr??nh ?? l?? c?n bi??n. ???n l?ng ?? s? kh?ng th? ng?n ch?n ???n l?ng ?? cho Euro 2016 v? ch?t l??ng.

Quay l?i T?ng quan v? c??c nh??m ?? ?i?u ki?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 t?i Ph??p