đăng nhập fifa online 4 mobile Th?y S? World Cup 2022 Jersey

V??o ng??y 30 th??ng 5 n?m 2022, th?i gian ?? ??n: Ballverband PR c?a Th?y S? ???c g?i c??ng v?i Jersey World Cup 2022 Th?y S? m?i. Nh? th??ng l?, ng??i ch?i s? ? World Cup 2022 M??u ?? m??u ??. C?? th? nh??n th?y c??c s?c Wei e tr??n vai v?? ? v??ng ng?c tr??n, ? gi?a v?? tr??n ? rmel l?? logo c?a nh?? s?n xu?t puma.

L?n n??y s? l??ng kh?ng ch? thu?c v? ng??i ch?i c?a ng??i ch?i, m?? c??n kh?? l?n ? m?t tr??c trong khu v?c ng?c. C? Th?y S? v?? logo c?a Hi?p h?i b??ng Fu ? Th?y S? c?? th? ???c t??m th?y ? b??n tr??i v?? ph?i. Theo tuy??n b? c?a ri??ng m??nh, Puma mu?n nh?c nh? b?n v? th? h? Nati th??nh c?ng c?a th?p ni??n 90.

??o Th?y S? cho EM 2021
Th?y S? EM 2021 Heim TrikotTh?y S? EM-AUSW rtStrikot

Th?y S? v? nh?? 2021 nh??

Sau m?t th?i gian d??i ch? ??i, Th?y S? EM 2021 Jersey cu?i c??ng ?? ???c tr??nh b??y v??o cu?i th??ng 8 n?m 2020. ??i tuy?n qu?c gia Fu Fu ? s? xu?t hi?n trong Red t?i Euro 2021 v?? thi?t l?p ? Jersey. Vai c?a ??o ???c gi? trong m?t t?ng m??u ?? s?m, trong khi ph?n c??n l?i c?a chi?c ??o ???c gi? trong m??u ?? ?i?n h??nh c?a Th?y S?. Ch? c?n trang tr?? th??m m?t v??i d?i ngang v?? m??u ?en d?c theo c? Th?y S? v?? logo hi?p h?i chi?c ??o nh?? Th?y S? cho Gi?i v? ??ch chau ?u Panurop.

Th?y S? EM 2021 Heimtrikot l?n ??u ti??n ???c s? d?ng trong tr?? ch?i nh??m c?a Nations League v??o ng??y 6.9.20 ch?ng l?i ??c. ??ng ph?c c?ng vi?c cho c??c tr?? ch?i gia ???nh c?a ??i tuy?n qu?c gia Th?y S? ???c ho??n th??nh b?i qu?n short m??u ?? s?m.

Nh? tr??c ?ay, Th?y S? EM 2021 ???c tr??nh xa trong Wei v?? ???c trang tr?? v?i c??c s?c ?? ? nh?ng n?i ri??ng l?. C?? th? nh??n th?y ch? ?S ?S ?S ?? C??c ??u c?a ? rmel ???c ho??n th??nh v?i m??u ??.

Jersey Th?y S? t?i World Cup 2018

Tr?c quan, Li??n minh ?? ? ph??a tr??c World Cup 2018. Gi?i thi?u Puma ?? thi?t k? nh?ng chi?c ??o c?ng ?? c?p ??n ng??i ham m? t? nh?ng ng??i kh??c. Nati theo truy?n th?ng v?? ??ng th?i hi?n ??i. Nh?ng chi?c v??y l?? b?t m?t theo ngh?a t?t nh?t.

Hi?n ??i v?? thanh l?ch ?? ??? kh?ng ph?i l?? m?t mau thu?n

Trong tr?n ??u than thi?n v?i Hy L?p tr??c World Cup 2018, chi?c ??o m?i ? Th?y S? ?? ???c g?i ?i. ??o c?a Th?y S? ch?ng minh r?ng c??c y?u t? hi?n ??i v?? thanh l?ch kh?ng n??n mau thu?n v?i nhau. ??o ch??nh ch? y?u l?? m??u ??. V??ng trong hai t ? kh??c nhau ch?y song song tr??n d? d??y v?? ngh? ng?i. Puma gi? m??u s?c c? ?i?n c?a nh?ng chi?c v??y Th?y S?, nh?ng hi?n ??i h??a n?? m?t ch??t th?ng qua c??c v??ng. C?? c??c y?u t? m??u tr?ng tr??n ? rmeln v?? c? ??o.

Ch??ng ???c thi?t k? v?? thi?t k? thanh l?ch. L?? c? nh?? n??c c?a Th?y S? n?m ? trung tam c?a ng??i ch?i, b??n c?nh n?? trong logo c?a ra ngo??i v?? v? v?? b??n ph?i, chi?c ??o cho??ng c?a hi?p h?i c?a Li??n minh. Theo c??ch n??y, chi?c ??o n?i b?t so v?i nhi?u ??o t? ng??i kh??c. C? nh?? n??c v?? ??o cho??ng th??ng ???c t??m t?t ? ?ay.

Jersey thay th? c?c k? s??ng t?o

Puma ?? thi?t k? m?t chi?c ??o thay th? c?c k? s??ng t?o cho Th?y S?. Ch?c ch?n, c??c nh?? thi?t k? ch? ??n gi?n l?? l?t l?i m??u s?c. Tuy nhi??n, chi?c xe t?i c?a ??c ?i theo m?t c??ch kh??c: m??u c? b?n bay gi? l?? m??u tr?ng, nh?ng v?n c?? nh?ng chi?c nh?n m??u ?? l?u th?ng ??o. H? ti?p t?c ?i v? ph??a th?t l?ng. Trong ph?n r?ng nh?t c?a nh?ng chi?c nh?n, m?t c??i m??u tr?ng ???c k?t h?p. Theo c??ch n??y, chi?c nh?n ho?t ??ng nh? m?t l?? c? tr?ng th??i.

S? l??ng c??c ng?i sao Th?y S?

S? 10 ?? Granit Xhaka

Jersey Th?y S?Ti?n v? c?a Arsenal London l?? m?t trong nh?ng ng?i sao tuy?t ??i trong ??i c?a Li??n minh. ?i?n kinh c?a anh k?t h?p v?i c?ng ngh? c?a anh khi?n anh tr? th??nh m?t trong nh?ng c?u th? xu?t s?c trong ??i tuy?n qu?c gia Th?y S? m?i n?i. Kh?ng c?? g?? ng?c nhi??n khi Tikot c?a Xhaka l?? m?t hit.

S? 23 ?? Xherdan Shaqiri

C?u c?u th? Bayern hi?n ?ang ch?i cho Chicago Fire trong MLS. C?? Shaqiri l?? m?t trong nh?ng hi?u su?t tuy?t ??i. Trong ??i tuy?n qu?c gia, Th?y S? th??ng xuy??n ki?m ch? kh??n gi? v?i c??c m?c ti??u m? ??c, ch?ng h?n nh? t?i Euro 2016 t?i Ph??p ch?ng l?i Ba Lan.

S? 7 ? Breel thuy??n t?c

Tembolo l?? ng?i sao ?R ising ?? Trong Ball Fu ? Th?y S?. M?t n?a chau ?u ??ng sau tr? tu?i v??o m??a h??. Cu?i c??ng, FC Schalke 04 ?? c?? th? ??m b?o c??c d?ch v? c?a t??i n?ng ??c bi?t. Trong khi ???, anh ta ??? v??o Borussia M ? Nchengladbach v?? ???c cho l?? s? ch?m s??c nh?ng ?i?u v? ngh?a c?a Li??n minh.

S? 9 ? Haris Seferovic

K? t?n c?ng ?? thay ??i cau l?c b? tr??c World Cup 2018 v?? chuy?n sang Benfica Lisbon sang B? ???o Nha. ? ???, ?ng c?ng mu?n gi?i thi?u m??nh cho v??ng cu?i c??ng v??o n?m 2022 t?i Qatar. M?t chi?c ??o b? m?c k?t kh?ng bao gi? l?? l?a ch?n sai, v?? v?y bay gi? t?n c?ng v?? ??t m?t chi?c ??o nati t? Haris Seferovic.

Puma v?? Th?y S?: Lu?n ? b??n nhau?

Puma v?? Th?y S? ?? l?? m?t ??i trong nhi?u n?m. N?? ?? ???c h?p t??c t? n?m 1998. N?m 2012, ng??i ta c?ng quy?t ??nh ti?p t?c con ???ng chung v? Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2016. V??o n?m 2015, m?i ng??i r??ng bu?c l?n nhau cho ??n sau Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2020 v?? Puma c?ng ???c Seried l?i t?i World Cup 2022. Nghe c?? v? nh? m?t cu?c h?n nhan lu?n ?ang tr??n ???ng ??n ?ay, c?? th? h?p nh? s? h?p t??c gi?a Puma v?? ? Sterreich ho?c Adidas v?? ??c.

Tuy nhi??n, c?? m?t s? ? rger v?? ??i gi??y Puma tr??c Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2016. M??i m?t c?u th? c?a ??i Em ?? t?o d??ng cho m??y ?nh v?i ??i gi??y Nike c?a h? v?? ??a ra h??nh ?nh tr??n Twitter. Ch? ky ?? m?c ?T ?T eam nike ?? Ng??i M? ?? r?t vui m?ng v? chi?n d?ch qu?ng c??o th??nh c?ng, nh?ng ??t h?n trong nh??m ?n ??o c?a Nati. Tuy nhi??n, h??nh ??ng kh?ng b? c?m. H?p ??ng lo?i b? ph??t h??nh ng??i ch?i ch?n gi??y. Tuy nhi??n, h? m?c qu?n ??o ???o t?o Puma. SFV c?? th? s? l??m cho n?? r?t r? r??ng r?ng c??c pha nguy hi?m nh? v?y kh?ng ???c mong ??i.

Jersey- ? rger t?i Euro 2016

Ngo??i ra khi v??ng cu?i c??ng ? Ph??p, Puma ?? kh?ng tho??t kh?i m?t ng??i Th?y S?. Do l?i s?n xu?t, m?t s? chi?c ??o x?? trong tr?n ??u v?i ch? nh??, t?t nhi??n kh?ng ph?i l?? m?t qu?ng c??o t?t cho nh?? s?n xu?t. C??c c?u th? Nati ?? mang n?? m?t c??ch h??i h??c, ??c bi?t l?? Xherdan Shaqiri ?? t?o ra m?t tam tr?ng t?t v?i m?t s? tuy??n b? h??i h??c.

Th??m ??o: ?

Quay l?i t?t c? WM EM JERSYS.