đá banh trực tuyến M?o c?? c??c Chile ?? Peru 30.06.2015 ?? Copa America B??n k?t

Trong ???m t? th? Hai ??n th? ba,lịch thi đấu bóng đá world cup 2021 c?? m?t tr?n b??n k?t gi?a Chile v?? Peru ? Santiago de Chile. C??c ch? nh?? ???c sinh ra b?i m?t l??n s??ng h?ng ph?n ???c coi l?? m?t y??u th??ch. Chilen kh?ng ch? c?? kh??n gi? ? r??a, h? c??n c?? th? quy?t ??nh s? khuy?n kh??ch cu?i c??ng cho ch??nh h? v?? r? r??ng t??m th?y s? can b?ng t?ng th? ch?ng l?i ng??i Peru. C?? ph?i ??i ü Berry t? Peru v?n t?o ra c?m gi??c v?? ?? ?i?u ki?n cho tr?n chung k?t?

??u c?? c??c Chile Peru 30.06. Copa America 2015

M?o c?a ch??ng t?iH?n ng?chcho bookie
M?o k?t qu? 2: 1
8,50Logo t? nh?? c??i c?? c??c Bet365
Alexis Sanchez ? g?p nhau6,00Logo t? Betway
ü kho?ng 2,5 b??n th?ng2,00Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c footbalous bwin
10 Euro m?? kh?ng c?n ??t c?c t?i Mobilbet!

Xem tr??c B??n k?t Copa America Chile ? vs Peru

???c trang b? m?t ??i h??nh m?nh m? v?? ???c m?c b?i m?t l??n s??ng h?ng ph?n, Chile ?? v??o b??n k?t c?a Copa America 201lịch thi đấu bóng đá world cup 20215. Kh?ng c?? v?n ?? l?n, ??i ch? nh?? ? Pool A th?ng th? khi l?? ng??i chi?n th?ng c?a nh??m. ??i ng? hu?n luy?n vi??n Jorge Sampaoli ch? ph?i ch?p nh?n m?t ?i?m trong 3: 3 tr??c Mexico, v?i vi?c ph??ng th? b? t?p trung qu?? m?c. H??ng ph??ng ng? v?ng ch?c l?? n?u b?n ?ang t??m ki?m tr?? ch?i ch?ng l?i ?E ?E l ? t??m l ?, ch?c ch?n l?? v?i st ? rken ?L ?L a roja ?? Y??u c?u n??y nh?n m?nh k?t qu? c?a ng??i Chilen trong Joy Copa n??y, b?i v?? c? Ecuador (2: 0), c?ng kh?ng ph?i Bolivia (5: 0) ho?c Uruguay (1-0 trong quy) c?? th? ghi b??n th?ng. Tuy nhi??n, ch?ng l?i Peru, b? ph?n ph??ng th? ph?i l??m m?? kh?ng c?? Gonzalo Jara. Ng??i to??n di?n ?? b? ???ng c?a v?i Edinson Cavani trong ba tr?n ??u cho Po-Abscher c?a anh ?y v?? s? kh?ng c??n l?? m?t ph?n c?a COPA.

Peru l?? ??i ng? l?n h?n c?a Copa America n??y. Tuy nhi??n, c?ng c?? th? n??i r?ng C?ng h??a Alps ?? s? d?ng s? ?u ??i c?a gi? v?? c?? th? t?n d?ng m?t tr?n h??a t?t. Trong giai ?o?n nh??m, ??i ?? gi??nh v? tr?? th? hai sau CO -Favorite ?? th?t b?i c?a Brazil, ng??i ph?i t? b? 1: 2 trong tr?? ch?i ??u ti??n. Sau ???, n?? ?i l??n d?c cho ng??i Peru. M?t chi?n th?ng tr??c Venezuela sau tr?n h??a v?i Colombia m?? c? hai ??i ??u c?? th? leo l??n. ? t? k?t, ??i ?? g?p Bolivia, n?i c?u c?u th? Bavaria v?? HSV Paolo Guererro c?? th? ???c ??a v??o b??n k?t v?i ba b??n th?ng. N?u ng??i Peru c?? th? l??m ?i?u ??? v?i c??c d?ch v? c?a h? cho ??n nay, h? c?ng c?? th? th??nh c?ng trong m?t cu?c ??o ch??nh m?i ch?ng l?i Chile.

Th?ng tin & Line -Up Chile ? so v?i Peru ? 30. Th??ng s??u

Ch?i chi ti?t:
Chile ch?lịch thi đấu bóng đá world cup 2021ng l?i Peru
B??n k?t, Copa America
Ng??y 30 th??ng 6 n?m 2015, 1:30 s??ng CEST
Estadio Nacional, ? Santiago de Chile

M ? Thi?t l?p:
Chile:? Bravo ?? Albornoz, Mena, Medel, Isla ?? Aranguiz, Vidal, Diaz ?? Vargas, Valdivia, Sanchez
Hu?n luy?n vi??n:? Jorge Sampaoli

Peru: Gallese ?? Zambrano, Ballon ? lobaton, Ascues ?? Advincula, Cueva, Vargas, Sanchez ?? Pizzaro, Gurro
Hu?n luy?n vi??n: Ricardo Gareca

?? d??i b?t ??u/s? th?t:

  • Chile ph?i l??m m?? kh?ng c?n Jara trong ph??ng th?
  • Chile ?? ch?i ba t? b?n l?n ??n 0
  • Chile n?m trong k? l?c v?nh c?u: 41 chi?n th?ng -14 Draw ?? 21 Th?t b?i
  • Chile c?? l?i th? v? nh??
  • Peru thua tr?n cu?i c??ng v?i Chile v?i 0: 3
  • Peru pr ? ?? g?i m??nh nh? m?t ??n v? kh??p k??n v?? nh??m t?n c?ng

M?o c?? c??c Chile ? ?? erg J 30, 2015 ?? Copa America

Chile tham gia v??o tr??lịch thi đấu bóng đá world cup 2021 ch?i v?i Peru nh? m?t y??u th??ch r? r??ng. ??i v?i ??i ch? nh??, ch??ng t?i s? l?? m?t con v?t ??ng ? uschung, b?n n??n b? l? vi?c di chuy?n v??o tr?n chung k?t. Nh?ng ng??i ham m? ? Estadio Nacional s? l??m t?t c? c??c c?ng ty ?? ???nh b?i ??i c?a h? v? ph??a tr??c. Peru ? ph??a b??n kia h?u nh? kh?ng c?? g?? ?? m?t. Vi?c tham gia v??o b??n k?t ?? c?? th? ???c coi l?? m?t th??nh c?ng, m?i th? ??n bay gi? n??n coi Eleven l?? m?t ph?n th??ng. Do ???, n?? c?? th? ?i v??o cu?c g?p g? tho?i m??i h?n nhi?u so v?i ng??i Chile, nh?ng ng??i ?? c?? k? ho?ch v??o tr?n chung k?t.

Tuy nhi??n, ch??ng t?i tin r?ng Chile s? kh?ng cho m??nh m?t bl ? e. La Roja ho??n to??n mu?n danh hi?u tr??c kh??n gi? trong n??c. C? h?i cao nh? n?? ?? kh?ng c?? trong m?t lịch thi đấu bóng đá world cup 2021 th?i gian d??i. Vi?c b?n th?t b?i ? Peru h?u nh? kh?ng th? t??ng t??ng ???c ??i v?i ng??i Chilenen. Ch??ng t?i khai th??c m?t tr?? ch?i g?n g?i trong ??? Chile s? th?ng th? sau 90 ph??t v?i 2-1.