đá banh hôm nay kênh nào WM 2018 Tr??nh ?? chuy??n m?n Chau Phi (CAF)

Tr??nh ?? cho FIFA World Cup 2018 ? Nga ???c tranh c?i trong CAF Ballverband CAF c?a FU FU, v?i 53 ??i. CAF 56 ?? b??o c??o. Ngo??i ra, Simbabwe ?? b? lo?i kh?i v??ng s? kh?o trong M ? RZ 2015. T?ng c?ng, cho World Cup 2018 ? Nga s? ???c trao cho c??c ??i chau Phi.

K?t qu? l??, ch? nh?ng ng??i chi?n th?ng nh??m l??i xe ??n World Cup, m?t s? ??i m?nh t? Chau Phi r?i xu?ng b??n ???ng. b??n trong V? cho World Cup 2018 C??c ??i n??y c?? th? s? k?t th??c trong POT 2, c??ng v?i c??c ??i ph? n? mi?n Nam kh?ng n?m trong s? 7 b?ng x?p h?ng top 7 trong b?ng x?p h?ng th? gi?i. C? h?i m?? m?t ??i chau Phi s? gi??nh chi?n th?ng trong v??ng cu?i c??ng ? Nga l?? kh?? th?p. Kh?ng ai trong s? c??c ??i ?? th? hi?n c??c d?ch v? li??n t?c trong v??i n?m qua. ?i?u n??y c?ng gi?i th??ch ly do t?i sao v?i T? l? c??p th? gi?i 2018 Ph?n CAF -Nemer ???c x?p h??ng r?t xa.

K? ho?ch tr?? ch?i 2018 Quali Chau Phi

??

C??c nh??m c?a World Cup Quali 2018 Chau Phi

D??i ?ay b?n s? th?y c??c nh??m FORF ???c r??t ra ? Cairo v??o ng??y 24 th??ng 6 n?m 2016. C??c nh??m ???c ch?i trong ch? ?? v? ??ch v?i qua l?i. C??c tr?? ch?i s? ???c t? ch?c trong giai ?o?n t? ng??y 3 th??ng 10 n?m 2016 ??n ng??y 14 th??ng 11 n?m 2017.

Nh??m A

Trong h? b?i ? M?t Tunisia l?? y??u th??ch l?n. Ng??i Tunisia ?? c?? m?t t?i m?t tr?n chung k?t World Cup b?n l?n. G?n ?ay nh?t ? ??c n?m 2016. C?ng h??a Dan ch? Congo ?? c?? th? ?? ?i?u ki?n cho m?t gi?i v? ??ch th? gi?i. Sau n?m 1974 t?i ??c, l?n tham gia ??u ti??n trong 44 n?m. Guinea, nh? Libya, ch?a bao gi? c?? th? ?? ?i?u ki?n cho World Cup. T?i Afrikacup 2015 t?i ? Quatorial Guinea, nh??m ?? l?t v??o t? k?t. Libya l?? ng??i l?n trong nh??m A.

??

Nh??m b

Nh??m B ch?c ch?n c?? th? ???c m? t? nh? m?t nh??m kinh d?. Algeria, Cameroon v?? Nigeria Z th??ng cho c??c nh?? ?i?u h??nh t?i Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng. ? Nga, ??t nh?t hai trong s? ba ??i n??y s? kh?ng ph?i l?? m?t ph?n c?a b?a ti?c. Algeria l?? m?t ph?n c?a World Cup b?n l?n. K?t qu? t?t nh?t ?? ??t ???c ? Brazil v??o n?m 2014 b?ng c??ch l?t v??o v??ng 16, trong ??? m?t ng??i th?t b?i trong chi?n th?ng c?a ??c. Nigeria c?ng l?? kh??ch m?i trong tr?n chung k?t World Cup b?n l?n. Ng??i Tay Phi ?? ??t ??n v??ng 16 ba l?n (1994, 1998 v?? 2014). Cameroon l?? nh?ng ng??i tham gia k? l?c chau Phi v?i b?y tham gia v??o gi?i v? ??ch th? gi?i. V??o n?m 1990, t? k?t t?i World Cup ? Y ?? ??n huy?n tho?i ? Ren Roger Milla. Sambia ch?a bao gi? c?? th? ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup, nh?ng ?? gi??nh ???c Cup Chau Phi v??o n?m 2012 v?? kh?ng ???c phan bi?t.

??

Nh??m c

Nh??m C c?ng l?? m?t cu?c ?ua ch?t ch?. Ng?? ???c y??u th??ch, nh?ng Morocco, Mali v?? Gabon ?n n?p. Ng?? ?? ? ??? t?i ba gi?i v? ??ch th? gi?i v?a qua v?? ?ang tr? v?? nh?? v? ??ch chau Phi. Morocco c?ng ? ba v??ng cu?i c??ng. Tuy nhi??n, c?? s? tham gia cu?i c??ng ? Ph??p v??o n?m 1998. Th??nh c?ng l?n, kh?ng ph?i l?? t?m v?i c?a v??ng 16 v??o n?m 1986, c?ng l?? m?t th?i gian d??i. Mali v?? Gabon ch?a bao gi? tham gia m?t tr?n chung k?t World Cup.

??

Nh??m d

Senegal c?? th? ???c ?a chu?ng trong nh??m D. N?m 2002, Senegalese l?? ??i ü Shoogue c?a v??ng chung k?t n?m 2002 v?? chuy?n ??n t? k?t. Tuy nhi??n, k? t? ???, nh?ng th??nh c?ng ?? b? h?n ch?. Tr??nh ?? chuy??n m?n cho C??p chau Phi l?? nh? nhau. V??o n?m 2010, Safrika l?? m?t ph?n cu?i c??ng c?a Gi?i v? ??ch th? gi?i FIFA khi gi?i ??u l?? ng??i ??u ti??n th?c hi?n qu?c gia chau Phi ??u ti??n. B?n kh?ng th? ?? ?i?u ki?n cho ? C??p chau Phi s?p t?i 2017. C? Burkina Faso v?? Qu?n ??o Cape Verde ch?a bao gi? c?? th? ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup. Burkina Faso ??m b?o v? tr?? th? hai t?i Chau Phi Cup 2013 v?i v? tr?? th? hai.

??

Nh??m e

Trong nh??m E c?? m?t cu?c ??u tay ??i gi?a Ghana v?? ? Gypten. Ghana ?? c?? th? ?? ?i?u ki?n cho ba tr?n chung k?t World Cup cu?i c??ng. Th??nh c?ng c?a t? k?t n?m 2010 t?i Sufrika l?? m?t th??nh c?ng l?n. C??p chau Phi cu?i c??ng ch? th?t b?i trong tr?n chung k?t tr??n ng??. Gypten hy v?ng cho s? tham gia c?a World Cup ??u ti??n ? Y k? t? n?m 1990. Sau ba chi?n th?ng li??n ti?p t?i Chau Phi Cup (2006, 2008 v?? 2010), Gypten g?n ?ay ?? b? l? v??ng lo?i cho gi?i ??u Prestiget ? Chau Phi. Congo v?? Uganda ch?a bao gi? ?? ?i?u ki?n cho World Cup. Uganda th?m ch?? ?? ch? ??i s? tham gia v??o v??ng cu?i c??ng k? t? n?m 1990 (World Cup v?? Chau Phi Cup.)

Ch? ?? v??ng lo?i World Cup Chau Phi

Tr??nh ?? chuy??n m?n chau Phi bao g?m ba giai ?o?n ho?c v??ng. Trong giai ?o?n ??u ti??n, 26 ?i?u t?i t? nh?t c?nh tranh v?i nhau trong b?ng x?p h?ng th? gi?i FIFA trong m?t tr?? ch?i qua l?i ? ch? ?? lo?i tr?c ti?p c?nh tranh v?i nhau. 13 ng??i chi?n th?ng c?a c??c cu?c ??u tay ??i tr??o v??o v??ng ?n.

Trong giai ?o?n th? hai, 13 ng??i chi?n th?ng c?a v??ng ??u ti??n g?p 27 ng??i tham gia c??n l?i trong CAF trong giai ?o?n tr?? ch?i th? hai. 40 ??i thi ??u trong 20 c?p. M?t l?n n?a ???c ch?i ? ch? ?? lo?i tr?c ti?p. 20 ng??i chi?n th?ng c?a c??c cu?c ??u tay ??i leo l??n v??ng th? ba.

Trong giai ?o?n cu?i v?? quan tr?ng, 20 ??i c??n l?i ???c r??t ra trong c??c nh??m FORF (A-E). Ng??i chi?n th?ng Fif Group nh?n ???c v? tr?? kh?i ??u t?i FIFA World Cup 2018 ? Nga.

Th?ng tin th??m v? tr??nh ?? World Cup 2018

Quay l?i Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2018 T?ng quan